Informativ Holding As
Juridisk navn:  Informativ Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55196200
Arnadalsflaten 7 Arnadalsflaten 7 Fax: 55196270
5262 Arnatveit 5262 Arnatveit
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 959777705
Aksjekapital: 130.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 10/1/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Fakta Revisjon AS
Regnskapsfører: Vangdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-82.77%
Egenkapital  
  
7.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 15.614.000 13.706.000 13.156.000 12.927.000
Resultat: 287.000 1.666.000 688.000 552.000 170.000
Egenkapital: 3.380.000 3.138.000 3.887.000 3.625.000 3.632.000
Regnskap for  Informativ Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 15.614.000 13.706.000 13.156.000 12.927.000
Driftskostnader -23.000 -14.041.000 -13.018.000 -12.596.000 -12.742.000
Driftsresultat -23.000 1.573.000 688.000 561.000 186.000
Finansinntekter 310.000 110.000 11.000 7.000 1.000
Finanskostnader 0 -16.000 -12.000 -16.000 -17.000
Finans 310.000 94.000 -1.000 -9.000 -16.000
Resultat før skatt 287.000 1.666.000 688.000 552.000 170.000
Skattekostnad 0 -416.000 -225.000 -159.000 -58.000
Årsresultat 287.000 1.251.000 463.000 393.000 112.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.010.000 2.651.000 2.749.000 2.884.000 2.841.000
Sum omløpsmidler 375.000 4.668.000 3.327.000 2.943.000 2.613.000
Sum eiendeler 5.385.000 7.319.000 6.076.000 5.827.000 5.454.000
Sum opptjent egenkapital 2.238.000 3.038.000 3.787.000 3.525.000 3.532.000
Sum egenkapital 3.380.000 3.138.000 3.887.000 3.625.000 3.632.000
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 98.000 98.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 4.084.000 2.091.000 2.203.000 1.822.000
Sum gjeld og egenkapital 5.385.000 7.320.000 6.076.000 5.828.000 5.454.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 15.605.000 13.704.000 13.156.000 12.927.000
Andre inntekter 0 9.000 2.000 0 0
Driftsinntekter 0 15.614.000 13.706.000 13.156.000 12.927.000
Varekostnad 0 -4.038.000 -3.383.000 -2.819.000 -2.980.000
Lønninger 0 -6.545.000 -6.110.000 -6.342.000 -6.291.000
Avskrivning 0 -150.000 -165.000 -173.000 -122.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -3.308.000 -3.360.000 -3.262.000 -3.349.000
Driftskostnader -23.000 -14.041.000 -13.018.000 -12.596.000 -12.742.000
Driftsresultat -23.000 1.573.000 688.000 561.000 186.000
Finansinntekter 310.000 110.000 11.000 7.000 1.000
Finanskostnader 0 -16.000 -12.000 -16.000 -17.000
Finans 310.000 94.000 -1.000 -9.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -167.000
Utbytte 0 0 -200.000 -200.000 0
Årsresultat 287.000 1.251.000 463.000 393.000 112.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 7.000 13.000
Sum Immatrielle midler 0 48.000 35.000 35.000 65.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 211.000 322.000 456.000 289.000
Sum varige driftsmidler 0 211.000 322.000 456.000 289.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.010.000 2.393.000 2.393.000 2.393.000 2.488.000
Sum anleggsmidler 5.010.000 2.651.000 2.749.000 2.884.000 2.841.000
Varebeholdning 0 1.015.000 917.000 743.000 659.000
Kundefordringer 0 2.125.000 1.100.000 812.000 885.000
Andre fordringer 375.000 159.000 75.000 98.000 142.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.369.000 1.234.000 1.290.000 927.000
Sum omløpsmidler 375.000 4.668.000 3.327.000 2.943.000 2.613.000
Sum eiendeler 5.385.000 7.319.000 6.076.000 5.827.000 5.454.000
Sum opptjent egenkapital 2.238.000 3.038.000 3.787.000 3.525.000 3.532.000
Sum egenkapital 3.380.000 3.138.000 3.887.000 3.625.000 3.632.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 229.000
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 98.000 98.000 0 0
Leverandørgjeld 0 738.000 418.000 488.000 289.000
Betalbar skatt 0 428.000 232.000 136.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 0 998.000 689.000 707.000 697.000
Utbytte 0 0 -200.000 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 1.920.000 552.000 671.000 577.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 4.084.000 2.091.000 2.203.000 1.822.000
Sum gjeld og egenkapital 5.385.000 7.320.000 6.076.000 5.828.000 5.454.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 370.000 584.000 1.236.000 740.000 791.000
Likviditetsgrad 1 7 1.1 1.6 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 7 0.9 1.2 1.0 1.1
Soliditet 62.8 42.9 6 62.2 66.6
Resultatgrad 10.1 5 4.3 1.4
Rentedekningsgrad 98.3 57.3 35.5 11.0
Gjeldsgrad 0.6 1.3 0.6 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 5.3 2 11.5 9.7 3.4
Signatur
23.11.2010
JOSTEIN RAKNES
ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.11.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex