Ingeniør Carl U Bugge As
Juridisk navn:  Ingeniør Carl U Bugge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75042200
Ibsens Gate 3 Ibsens Gate 3 Fax: 75043195
8800 Sandnessjøen 8800 Sandnessjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Alstahaug
Org.nr: 945822929
Aksjekapital: 1.828.000 NOK
Etableringsdato: 12/7/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Plus Revisjon AS
Regnskapsfører: Mosjøen Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1188.89%
Egenkapital  
  
479.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.413.000 0 0 21.000 16.000
Resultat: 98.000 -9.000 -32.000 0 10.000
Egenkapital: 1.432.000 247.000 256.000 288.000 288.000
Regnskap for  Ingeniør Carl U Bugge As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.413.000 0 0 21.000 16.000
Driftskostnader -1.303.000 -13.000 -26.000 -28.000 -22.000
Driftsresultat 109.000 -13.000 -26.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 40.000 7.000 16.000 24.000
Finanskostnader -11.000 -36.000 -13.000 -9.000 -7.000
Finans -11.000 4.000 -6.000 7.000 17.000
Resultat før skatt 98.000 -9.000 -32.000 0 10.000
Skattekostnad -14.000 0 0 0 0
Årsresultat 85.000 -9.000 -32.000 0 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 282.000 282.000 282.000 282.000 282.000
Sum omløpsmidler 2.359.000 285.000 317.000 331.000 341.000
Sum eiendeler 2.641.000 567.000 599.000 613.000 623.000
Sum opptjent egenkapital 232.000 147.000 156.000 188.000 188.000
Sum egenkapital 1.432.000 247.000 256.000 288.000 288.000
Sum langsiktig gjeld 86.000 320.000 327.000 321.000 330.000
Sum kortsiktig gjeld 1.123.000 0 16.000 4.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 2.641.000 567.000 599.000 613.000 623.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.413.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 21.000 16.000
Driftsinntekter 1.413.000 0 0 21.000 16.000
Varekostnad -979.000 0 0 0 0
Lønninger -219.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -105.000 -13.000 -26.000 -28.000 -22.000
Driftskostnader -1.303.000 -13.000 -26.000 -28.000 -22.000
Driftsresultat 109.000 -13.000 -26.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 40.000 7.000 16.000 24.000
Finanskostnader -11.000 -36.000 -13.000 -9.000 -7.000
Finans -11.000 4.000 -6.000 7.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 85.000 -9.000 -32.000 0 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 282.000 282.000 282.000 282.000 282.000
Sum anleggsmidler 282.000 282.000 282.000 282.000 282.000
Varebeholdning 1.920.000 0 0 0 0
Kundefordringer 324.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 285.000 316.000 331.000 341.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 115.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.359.000 285.000 317.000 331.000 341.000
Sum eiendeler 2.641.000 567.000 599.000 613.000 623.000
Sum opptjent egenkapital 232.000 147.000 156.000 188.000 188.000
Sum egenkapital 1.432.000 247.000 256.000 288.000 288.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 86.000 320.000 327.000 321.000 330.000
Leverandørgjeld 161.000 0 16.000 4.000 5.000
Betalbar skatt 14.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 925.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.123.000 0 16.000 4.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 2.641.000 567.000 599.000 613.000 623.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.236.000 285.000 301.000 327.000 336.000
Likviditetsgrad 1 2.1 19.8 82.8 68.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0 19.8 82.8 68.3
Soliditet 54.2 43.6 42.7 47.0 46.2
Resultatgrad 7.7 -28.6 -37.5
Rentedekningsgrad 9.9 -0.4 1.1 2.6
Gjeldsgrad 0.8 1.3 1.3 1.1 1.2
Total kapitalrentabilitet 4.1 4.8 -3.2 1.6 2.9
Signatur
17.01.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRELEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.01.2020
STYRET KAN MELDE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex