Innovation Motorsport Team AS
Juridisk navn:  Innovation Motorsport Team AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90589859
Østerskogen 56 Østerskogen 56 Fax: 33179370
4879 Grimstad 4879 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 981924983
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/22/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Haglund Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.61%
Resultat  
  
-123.84%
Egenkapital  
  
-4.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.188.000 1.074.000 1.550.000 1.115.000 1.198.000
Resultat: -36.000 151.000 -211.000 -487.000 -123.000
Egenkapital: -810.000 -773.000 -925.000 -713.000 -226.000
Regnskap for  Innovation Motorsport Team AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.188.000 1.074.000 1.550.000 1.115.000 1.198.000
Driftskostnader -1.091.000 -774.000 -1.600.000 -1.491.000 -1.210.000
Driftsresultat 98.000 299.000 -50.000 -376.000 -13.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -137.000 -151.000 -164.000 -113.000 -112.000
Finans -134.000 -148.000 -162.000 -111.000 -110.000
Resultat før skatt -36.000 151.000 -211.000 -487.000 -123.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -36.000 151.000 -211.000 -487.000 -123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.966.000 2.183.000 2.408.000 3.088.000 1.460.000
Sum omløpsmidler 70.000 245.000 119.000 68.000 335.000
Sum eiendeler 2.036.000 2.428.000 2.527.000 3.156.000 1.795.000
Sum opptjent egenkapital -910.000 -873.000 -1.025.000 -813.000 -326.000
Sum egenkapital -810.000 -773.000 -925.000 -713.000 -226.000
Sum langsiktig gjeld 2.513.000 2.862.000 3.193.000 3.513.000 1.874.000
Sum kortsiktig gjeld 333.000 340.000 259.000 356.000 146.000
Sum gjeld og egenkapital 2.036.000 2.429.000 2.527.000 3.156.000 1.794.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.188.000 1.074.000 1.550.000 1.024.000 1.136.000
Andre inntekter 0 0 0 92.000 62.000
Driftsinntekter 1.188.000 1.074.000 1.550.000 1.115.000 1.198.000
Varekostnad 0 0 0 -19.000 -41.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -218.000 -241.000 -755.000 -471.000 -457.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -873.000 -533.000 -845.000 -1.001.000 -712.000
Driftskostnader -1.091.000 -774.000 -1.600.000 -1.491.000 -1.210.000
Driftsresultat 98.000 299.000 -50.000 -376.000 -13.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -137.000 -151.000 -164.000 -113.000 -112.000
Finans -134.000 -148.000 -162.000 -111.000 -110.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -36.000 151.000 -211.000 -487.000 -123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.966.000 2.183.000 2.408.000 3.088.000 1.460.000
Sum varige driftsmidler 1.966.000 2.183.000 2.408.000 3.088.000 1.460.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.966.000 2.183.000 2.408.000 3.088.000 1.460.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 223.000 33.000 19.000 81.000
Andre fordringer 24.000 11.000 11.000 12.000 209.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 46.000 12.000 76.000 37.000 45.000
Sum omløpsmidler 70.000 245.000 119.000 68.000 335.000
Sum eiendeler 2.036.000 2.428.000 2.527.000 3.156.000 1.795.000
Sum opptjent egenkapital -910.000 -873.000 -1.025.000 -813.000 -326.000
Sum egenkapital -810.000 -773.000 -925.000 -713.000 -226.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.513.000 2.862.000 3.193.000 3.513.000 1.874.000
Leverandørgjeld 34.000 5.000 5.000 9.000 68.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 33.000 75.000 62.000 90.000 39.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 266.000 259.000 192.000 257.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 333.000 340.000 259.000 356.000 146.000
Sum gjeld og egenkapital 2.036.000 2.429.000 2.527.000 3.156.000 1.794.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -263.000 -95.000 -140.000 -288.000 189.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.7 0.5 0.2 2.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.7 0.5 0.2 2.3
Soliditet -39.8 -31.8 -36.6 -22.6 -12.6
Resultatgrad 8.2 27.8 -3.2 -33.7 -1.1
Rentedekningsgrad 0.7 2 -0.3 -3.3 -0.1
Gjeldsgrad -3.5 -4.1 -3.7 -5.4 -8.9
Total kapitalrentabilitet 5 12.4 -1.9 -11.9 -0.6
Signatur
14.08.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex