Inspirea Home AS
Juridisk navn:  Inspirea Home AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67532670
Postboks 170 Lefdalsenteret Gamle Ringeriksvei 34C Fax: 67532673
1319 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 928159736
Aksjekapital: 880.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 9/9/1975 1
Foretakstype: AS
Revisor: Dtm Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.19%
Resultat  
  
370.09%
Egenkapital  
  
50.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 8.602.000 7.098.000 7.081.000 6.174.000 5.839.000
Resultat: 289.000 -107.000 338.000 -361.000 92.000
Egenkapital: 862.000 573.000 680.000 342.000 703.000
Regnskap for  Inspirea Home AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 8.602.000 7.098.000 7.081.000 6.174.000 5.839.000
Driftskostnader -8.190.000 -7.076.000 -6.663.000 -6.468.000 -5.725.000
Driftsresultat 412.000 21.000 419.000 -294.000 115.000
Finansinntekter 3.000 2.000 6.000 -7.000 35.000
Finanskostnader -125.000 -129.000 -87.000 -61.000 -58.000
Finans -122.000 -127.000 -81.000 -68.000 -23.000
Resultat før skatt 289.000 -107.000 338.000 -361.000 92.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 289.000 -107.000 338.000 -361.000 92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 278.000 327.000 360.000 268.000 85.000
Sum omløpsmidler 2.827.000 2.407.000 2.373.000 2.127.000 2.143.000
Sum eiendeler 3.105.000 2.734.000 2.733.000 2.395.000 2.228.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 -307.000 -200.000 -538.000 -177.000
Sum egenkapital 862.000 573.000 680.000 342.000 703.000
Sum langsiktig gjeld 699.000 1.216.000 1.280.000 1.318.000 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 1.543.000 945.000 773.000 735.000 525.000
Sum gjeld og egenkapital 3.104.000 2.734.000 2.733.000 2.395.000 2.228.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.602.000 7.098.000 7.081.000 6.210.000 5.839.000
Andre inntekter 0 0 0 -36.000 0
Driftsinntekter 8.602.000 7.098.000 7.081.000 6.174.000 5.839.000
Varekostnad -4.480.000 -3.615.000 -3.379.000 -3.200.000 -3.148.000
Lønninger -1.622.000 -1.526.000 -1.575.000 -1.986.000 -1.557.000
Avskrivning -50.000 -50.000 -41.000 -68.000 -83.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.038.000 -1.885.000 -1.668.000 -1.214.000 -937.000
Driftskostnader -8.190.000 -7.076.000 -6.663.000 -6.468.000 -5.725.000
Driftsresultat 412.000 21.000 419.000 -294.000 115.000
Finansinntekter 3.000 2.000 6.000 -7.000 35.000
Finanskostnader -125.000 -129.000 -87.000 -61.000 -58.000
Finans -122.000 -127.000 -81.000 -68.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 289.000 -107.000 338.000 -361.000 92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 260.000 310.000 360.000 268.000 85.000
Sum varige driftsmidler 260.000 310.000 360.000 268.000 85.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 18.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 278.000 327.000 360.000 268.000 85.000
Varebeholdning 1.931.000 1.829.000 1.561.000 1.141.000 1.166.000
Kundefordringer 259.000 386.000 441.000 233.000 383.000
Andre fordringer 201.000 130.000 187.000 203.000 115.000
Sum investeringer 0 0 18.000 18.000 18.000
Kasse, bank 435.000 63.000 166.000 532.000 462.000
Sum omløpsmidler 2.827.000 2.407.000 2.373.000 2.127.000 2.143.000
Sum eiendeler 3.105.000 2.734.000 2.733.000 2.395.000 2.228.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 -307.000 -200.000 -538.000 -177.000
Sum egenkapital 862.000 573.000 680.000 342.000 703.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 212.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 699.000 1.216.000 1.280.000 1.318.000 1.000.000
Leverandørgjeld 621.000 285.000 374.000 392.000 -3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 314.000 282.000 257.000 160.000 358.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 608.000 166.000 141.000 182.000 170.000
Sum kortsiktig gjeld 1.543.000 945.000 773.000 735.000 525.000
Sum gjeld og egenkapital 3.104.000 2.734.000 2.733.000 2.395.000 2.228.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.284.000 1.462.000 1.600.000 1.392.000 1.618.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.5 3.1 2.9 4.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 1.1 1.4 1.9
Soliditet 27.8 2 24.9 14.3 31.6
Resultatgrad 4.8 0.3 5.9 -4.8 2.0
Rentedekningsgrad 3.3 0.2 4.9 -4.9 2.6
Gjeldsgrad 2.6 3.8 3.0 6.0 2.2
Total kapitalrentabilitet 13.4 0.8 15.6 -12.6 6.7
Signatur
16.11.2010
ODD AKSEL WIBERG
Prokurister
16.11.2010
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex