Istak Hf (iceland Construction Ltd)
Juridisk navn:  Istak Hf (iceland Construction Ltd)
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40761550
Tosbotn Tosbotn Fax: 35453027
8960 Velfjord 8960 Velfjord
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 985838232
Aksjekapital: 80.000.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2003 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-76.5%
Resultat  
  
111%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 59.874.000 254.753.000 408.047.000 13.345.460.000 16.636.414.000
Resultat: 4.731.000 -43.006.000 -89.082.000 -2.225.289.000 -3.007.714.000
Egenkapital: 0 0 0 784.678.000 2.768.760.000
Regnskap for  Istak Hf (iceland Construction Ltd)
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 59.874.000 254.753.000 408.047.000 13.345.460.000 16.636.414.000
Driftskostnader -55.243.000 -296.289.000 -496.386.000 -15.161.570.000 -19.205.234.000
Driftsresultat 4.630.000 -41.536.000 -88.339.000 -1.816.110.000 -2.568.820.000
Finansinntekter 122.000 15.000 287.000 31.476.000 28.557.000
Finanskostnader -21.000 -1.485.000 -1.030.000 -440.655.000 -467.451.000
Finans 101.000 -1.470.000 -743.000 -409.179.000 -438.894.000
Resultat før skatt 4.731.000 -43.006.000 -89.082.000 -2.225.289.000 -3.007.714.000
Skattekostnad 0 0 251.000 241.206.000 601.059.000
Årsresultat 4.731.000 -43.006.000 -88.832.000 -1.984.083.000 -2.406.655.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 3.151.000 4.627.000 6.179.905.000 6.287.506.000
Sum omløpsmidler 2.199.000 87.674.000 67.883.000 2.737.559.000 4.709.870.000
Sum eiendeler 2.199.000 90.825.000 72.510.000 8.917.464.000 10.997.376.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 684.678.000 2.688.760.000
Sum egenkapital 0 0 0 784.678.000 2.768.760.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 6.244.374.000 3.708.518.000
Sum kortsiktig gjeld 2.199.000 90.825.000 72.510.000 1.888.412.000 4.520.098.000
Sum gjeld og egenkapital 2.199.000 90.825.000 72.510.000 8.917.464.000 10.997.376.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.874.000 254.753.000 408.047.000 13.327.074.000 16.636.414.000
Andre inntekter 0 0 0 18.386.000 0
Driftsinntekter 59.874.000 254.753.000 408.047.000 13.345.460.000 16.636.414.000
Varekostnad -3.932.000 -33.706.000 -90.202.000 0 -17.171.155.000
Lønninger -33.549.000 -109.374.000 -151.793.000 0 0
Avskrivning -375.000 -1.149.000 -1.408.000 0 0
Nedskrivning 0 -104.000 0 0 0
Andre driftskostnader -14.214.000 -90.392.000 -144.949.000 -15.161.570.000 -2.034.079.000
Driftskostnader -55.243.000 -296.289.000 -496.386.000 -15.161.570.000 -19.205.234.000
Driftsresultat 4.630.000 -41.536.000 -88.339.000 -1.816.110.000 -2.568.820.000
Finansinntekter 122.000 15.000 287.000 31.476.000 28.557.000
Finanskostnader -21.000 -1.485.000 -1.030.000 -440.655.000 -467.451.000
Finans 101.000 -1.470.000 -743.000 -409.179.000 -438.894.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.731.000 -43.006.000 -88.832.000 -1.984.083.000 -2.406.655.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 15.000.000 2.190.542.000
Fast eiendom 0 0 0 3.583.047.000 1.419.523.000
Maskiner anlegg 0 0 15.000 0 2.565.976.000
Driftsløsøre 0 3.151.000 4.612.000 2.575.858.000 105.465.000
Sum varige driftsmidler 0 3.151.000 4.627.000 6.158.905.000 4.090.964.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 6.000.000 6.000.000
Sum anleggsmidler 0 3.151.000 4.627.000 6.179.905.000 6.287.506.000
Varebeholdning 0 0 16.772.000 872.286.000 1.937.007.000
Kundefordringer 709.000 64.310.000 25.567.000 1.459.277.000 2.123.600.000
Andre fordringer 0 0 0 433.000 55.313.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.491.000 23.365.000 18.671.000 405.563.000 593.950.000
Sum omløpsmidler 2.199.000 87.674.000 67.883.000 2.737.559.000 4.709.870.000
Sum eiendeler 2.199.000 90.825.000 72.510.000 8.917.464.000 10.997.376.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 684.678.000 2.688.760.000
Sum egenkapital 0 0 0 784.678.000 2.768.760.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 226.256.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 1.776.094.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 6.244.374.000 3.708.518.000
Leverandørgjeld 355.000 32.018.000 15.689.000 886.438.000 966.607.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 34.000 16.336.000 12.188.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 93.000 40.182.000 44.634.000 1.001.974.000 1.777.397.000
Sum kortsiktig gjeld 2.199.000 90.825.000 72.510.000 1.888.412.000 4.520.098.000
Sum gjeld og egenkapital 2.199.000 90.825.000 72.510.000 8.917.464.000 10.997.376.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 -3.151.000 -4.627.000 849.147.000 189.772.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.9 1.4 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 0.8 1.0 0.7
Soliditet 0 0 0.0 8.8 25.2
Resultatgrad 7.7 -16.3 -21.6 -13.6 -15.4
Rentedekningsgrad 220.5 -85.5 -4.0 -5.4
Gjeldsgrad 10.4 3.0
Total kapitalrentabilitet 216.1 -45.7 -121.4 -20.0 -23.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2015
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex