Jøklagutane Holding AS
Juridisk navn:  Jøklagutane Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99331222
Fax:
5719 Finse 5719 Finse
Fylke: Kommune:
Vestland Ulvik
Org.nr: 980916219
Aksjekapital: 2.800.000 NOK
Etableringsdato: 6/2/1999 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: jøklagutane as
Revisor: Nilsons Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: Innvik Rekneskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.15%
Resultat  
  
47.52%
Egenkapital  
  
4.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 655.000 635.000 578.000 511.000 1.438.000
Resultat: 416.000 282.000 369.000 -30.000 182.000
Egenkapital: 3.863.000 3.687.000 3.495.000 3.136.000 3.166.000
Regnskap for  Jøklagutane Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 655.000 635.000 578.000 511.000 1.438.000
Driftskostnader -473.000 -520.000 -613.000 -642.000 -1.241.000
Driftsresultat 182.000 115.000 -35.000 -131.000 196.000
Finansinntekter 309.000 243.000 483.000 181.000 67.000
Finanskostnader -75.000 -76.000 -78.000 -80.000 -81.000
Finans 234.000 167.000 405.000 101.000 -14.000
Resultat før skatt 416.000 282.000 369.000 -30.000 182.000
Skattekostnad -86.000 -90.000 -11.000 0 -48.000
Årsresultat 330.000 192.000 359.000 -30.000 135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.708.000 3.701.000 3.674.000 3.788.000 3.853.000
Sum omløpsmidler 1.873.000 1.762.000 1.464.000 1.410.000 1.382.000
Sum eiendeler 5.581.000 5.463.000 5.138.000 5.198.000 5.235.000
Sum opptjent egenkapital 995.000 819.000 627.000 269.000 298.000
Sum egenkapital 3.863.000 3.687.000 3.495.000 3.136.000 3.166.000
Sum langsiktig gjeld 1.337.000 1.372.000 1.405.000 1.436.000 1.466.000
Sum kortsiktig gjeld 381.000 404.000 238.000 625.000 603.000
Sum gjeld og egenkapital 5.581.000 5.463.000 5.138.000 5.198.000 5.235.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 292.000 333.000 263.000 184.000 1.145.000
Andre inntekter 363.000 302.000 315.000 327.000 293.000
Driftsinntekter 655.000 635.000 578.000 511.000 1.438.000
Varekostnad -214.000 -212.000 -242.000 -126.000 -418.000
Lønninger -9.000 -13.000 -27.000 -11.000 -70.000
Avskrivning -81.000 -89.000 -113.000 -160.000 -131.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -169.000 -206.000 -231.000 -345.000 -622.000
Driftskostnader -473.000 -520.000 -613.000 -642.000 -1.241.000
Driftsresultat 182.000 115.000 -35.000 -131.000 196.000
Finansinntekter 309.000 243.000 483.000 181.000 67.000
Finanskostnader -75.000 -76.000 -78.000 -80.000 -81.000
Finans 234.000 167.000 405.000 101.000 -14.000
Konsernbidrag -154.000 -76.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 330.000 192.000 359.000 -30.000 135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.783.000 2.839.000 2.895.000 2.951.000 3.007.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 101.000 40.000 74.000 131.000 140.000
Sum varige driftsmidler 2.884.000 2.879.000 2.968.000 3.082.000 3.147.000
Sum finansielle anleggsmidler 824.000 822.000 706.000 706.000 706.000
Sum anleggsmidler 3.708.000 3.701.000 3.674.000 3.788.000 3.853.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 88.000 86.000 0 24.000 35.000
Andre fordringer 365.000 310.000 108.000 10.000 67.000
Sum investeringer 7.000 11.000 74.000 157.000 186.000
Kasse, bank 1.413.000 1.356.000 1.281.000 1.184.000 1.059.000
Sum omløpsmidler 1.873.000 1.762.000 1.464.000 1.410.000 1.382.000
Sum eiendeler 5.581.000 5.463.000 5.138.000 5.198.000 5.235.000
Sum opptjent egenkapital 995.000 819.000 627.000 269.000 298.000
Sum egenkapital 3.863.000 3.687.000 3.495.000 3.136.000 3.166.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 431.000 430.000
Sum langsiktig gjeld 1.337.000 1.372.000 1.405.000 1.436.000 1.466.000
Leverandørgjeld 2.000 24.000 67.000 6.000 26.000
Betalbar skatt 40.000 66.000 10.000 0 48.000
Skyldig offentlige avgifter 68.000 -8.000 39.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 271.000 322.000 123.000 188.000 99.000
Sum kortsiktig gjeld 381.000 404.000 238.000 625.000 603.000
Sum gjeld og egenkapital 5.581.000 5.463.000 5.138.000 5.198.000 5.235.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.492.000 1.358.000 1.226.000 785.000 779.000
Likviditetsgrad 1 4.9 4.4 6.2 2.3 2.3
Likviditetsgrad 2 4.9 4.4 6.2 2.3 2.3
Soliditet 69.2 67.5 6 60.3 60.5
Resultatgrad 27.8 18.1 -6.1 -25.6 13.6
Rentedekningsgrad 2.4 1.5 -0.4 0.6 3.2
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 8.8 6.6 8.7 1.0 5.0
Signatur
26.01.2011
SIGNATUR KVAR FOR SEG:
EIRIK NORDAHL-PEDERSEN
KJELL MAGNE TANGEN
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.01.2011
PROKURA KVAR FOR SEG:
EIRIK NORDAHL-PEDERSEN
KJELL MAGNE TANGEN
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex