Je Klausen As
Juridisk navn:  Je Klausen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 259 Geitstadvegen 120 Fax:
3051 Mjøndalen 3870 Fyresdal
Fylke: Kommune:
Telemark Fyresdal
Org.nr: 998403359
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/10/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fyresdal Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.57%
Resultat  
  
-198.84%
Egenkapital  
  
-48.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.038.000 3.213.000 2.870.000 2.584.000 2.975.000
Resultat: -427.000 432.000 176.000 -164.000 84.000
Egenkapital: 392.000 766.000 436.000 281.000 428.000
Regnskap for  Je Klausen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.038.000 3.213.000 2.870.000 2.584.000 2.975.000
Driftskostnader -2.422.000 -2.739.000 -2.634.000 -2.672.000 -2.804.000
Driftsresultat -383.000 474.000 235.000 -88.000 170.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 0 1.000
Finanskostnader -48.000 -45.000 -61.000 -77.000 -86.000
Finans -45.000 -43.000 -59.000 -77.000 -85.000
Resultat før skatt -427.000 432.000 176.000 -164.000 84.000
Skattekostnad 53.000 -101.000 -21.000 17.000 -23.000
Årsresultat -374.000 331.000 155.000 -147.000 61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 715.000 561.000 462.000 577.000 641.000
Sum omløpsmidler 699.000 1.451.000 1.358.000 1.081.000 1.700.000
Sum eiendeler 1.414.000 2.012.000 1.820.000 1.658.000 2.341.000
Sum opptjent egenkapital 292.000 666.000 336.000 181.000 316.000
Sum egenkapital 392.000 766.000 436.000 281.000 428.000
Sum langsiktig gjeld 732.000 829.000 957.000 1.079.000 1.227.000
Sum kortsiktig gjeld 290.000 417.000 426.000 298.000 687.000
Sum gjeld og egenkapital 1.414.000 2.012.000 1.819.000 1.658.000 2.342.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.028.000 3.213.000 2.754.000 2.452.000 2.975.000
Andre inntekter 10.000 0 116.000 132.000 0
Driftsinntekter 2.038.000 3.213.000 2.870.000 2.584.000 2.975.000
Varekostnad -1.081.000 -1.447.000 -1.125.000 -1.422.000 -923.000
Lønninger -424.000 -229.000 -341.000 0 0
Avskrivning -149.000 -102.000 -86.000 -154.000 -131.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -768.000 -961.000 -1.082.000 -1.096.000 -1.750.000
Driftskostnader -2.422.000 -2.739.000 -2.634.000 -2.672.000 -2.804.000
Driftsresultat -383.000 474.000 235.000 -88.000 170.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 0 1.000
Finanskostnader -48.000 -45.000 -61.000 -77.000 -86.000
Finans -45.000 -43.000 -59.000 -77.000 -85.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -374.000 331.000 155.000 -147.000 61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 617.000 446.000 462.000 577.000 641.000
Sum varige driftsmidler 617.000 446.000 462.000 577.000 641.000
Sum finansielle anleggsmidler 99.000 115.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 715.000 561.000 462.000 577.000 641.000
Varebeholdning 353.000 504.000 142.000 301.000 524.000
Kundefordringer 174.000 59.000 720.000 736.000 773.000
Andre fordringer 18.000 38.000 174.000 7.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 154.000 850.000 322.000 37.000 402.000
Sum omløpsmidler 699.000 1.451.000 1.358.000 1.081.000 1.700.000
Sum eiendeler 1.414.000 2.012.000 1.820.000 1.658.000 2.341.000
Sum opptjent egenkapital 292.000 666.000 336.000 181.000 316.000
Sum egenkapital 392.000 766.000 436.000 281.000 428.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 53.000 21.000 0 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 732.000 829.000 957.000 1.079.000 1.227.000
Leverandørgjeld 117.000 191.000 109.000 298.000 337.000
Betalbar skatt 0 70.000 0 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 108.000 132.000 252.000 1.000 24.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 64.000 25.000 65.000 0 325.000
Sum kortsiktig gjeld 290.000 417.000 426.000 298.000 687.000
Sum gjeld og egenkapital 1.414.000 2.012.000 1.819.000 1.658.000 2.342.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 409.000 1.034.000 932.000 783.000 1.013.000
Likviditetsgrad 1 2.4 3.5 3.2 3.6 2.5
Likviditetsgrad 2 1.2 2.3 2.9 2.7 1.8
Soliditet 27.7 38.1 2 16.9 18.3
Resultatgrad -18.8 14.8 8.2 -3.4 5.7
Rentedekningsgrad 10.5 3.9 -1.1 2.0
Gjeldsgrad 2.6 1.6 3.2 4.9 4.5
Total kapitalrentabilitet -26.9 23.7 1 -5.3 7.3
Signatur
07.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex