Jet Seafood As
Juridisk navn:  Jet Seafood As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
O.J. Brochs Gate 16A O.J. Brochs Gate 16A Fax:
5006 Bergen 5006 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 920137652
Aksjekapital: 284.650 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/22/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Areto Revisjon AS
Regnskapsfører: Ørjan Talhaug As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-41200%
Egenkapital  
  
2197.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -413.000 -1.000
Egenkapital: 1.011.000 44.000
Regnskap for  Jet Seafood As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -394.000 -1.000
Driftsresultat -395.000 -1.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -18.000 0
Finans -18.000 0
Resultat før skatt -413.000 -1.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -413.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 823.000 0
Sum omløpsmidler 1.240.000 50.000
Sum eiendeler 2.063.000 50.000
Sum opptjent egenkapital -413.000 -1.000
Sum egenkapital 1.011.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.052.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 2.063.000 49.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger -64.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -330.000 -1.000
Driftskostnader -394.000 -1.000
Driftsresultat -395.000 -1.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -18.000 0
Finans -18.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -413.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 823.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 823.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 663.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 577.000 50.000
Sum omløpsmidler 1.240.000 50.000
Sum eiendeler 2.063.000 50.000
Sum opptjent egenkapital -413.000 -1.000
Sum egenkapital 1.011.000 44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 102.000 6.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.052.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 2.063.000 49.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 188.000 44.000
Likviditetsgrad 1 1.2 8.3
Likviditetsgrad 2 1.2 8.3
Soliditet 4 8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -21.9
Gjeldsgrad 1 0.1
Total kapitalrentabilitet -19.1
Signatur
14.09.2018
Prokurister
11.04.2019
PROKURA
SETER AADLAND NINA MERETHE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex