Jotunheimen Aktiv It AS
Juridisk navn:  Jotunheimen Aktiv It AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61237717
Industrivegen 40B Industrivegen 40B Fax: 61237518
2680 Vågå 2680 Vågå
Fylke: Kommune:
Innlandet Vågå
Org.nr: 971089296
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 2/25/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vågå Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.11%
Resultat  
  
-78.05%
Egenkapital  
  
-23.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.255.000 3.927.000 3.496.000 3.183.000 2.952.000
Resultat: -365.000 -205.000 -418.000 -648.000 -548.000
Egenkapital: -1.896.000 -1.531.000 -1.463.000 -1.545.000 -896.000
Regnskap for  Jotunheimen Aktiv It AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.255.000 3.927.000 3.496.000 3.183.000 2.952.000
Driftskostnader -3.438.000 -4.102.000 -4.015.000 -3.250.000 -3.179.000
Driftsresultat -184.000 -175.000 -519.000 -68.000 -226.000
Finansinntekter 15.000 25.000 160.000 10.000 11.000
Finanskostnader -197.000 -55.000 -60.000 -591.000 -333.000
Finans -182.000 -30.000 100.000 -581.000 -322.000
Resultat før skatt -365.000 -205.000 -418.000 -648.000 -548.000
Skattekostnad 0 0 125.000 0 0
Årsresultat -365.000 -205.000 -293.000 -648.000 -548.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.807.000 2.064.000 2.086.000 2.128.000 2.905.000
Sum omløpsmidler 1.125.000 1.828.000 1.844.000 1.504.000 831.000
Sum eiendeler 2.932.000 3.892.000 3.930.000 3.632.000 3.736.000
Sum opptjent egenkapital -2.558.000 -2.193.000 -1.988.000 -1.695.000 -1.046.000
Sum egenkapital -1.896.000 -1.531.000 -1.463.000 -1.545.000 -896.000
Sum langsiktig gjeld 3.780.000 3.606.000 3.992.000 4.157.000 3.670.000
Sum kortsiktig gjeld 1.048.000 1.817.000 1.401.000 1.020.000 963.000
Sum gjeld og egenkapital 2.932.000 3.892.000 3.930.000 3.632.000 3.737.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.176.000 3.377.000 3.392.000 2.723.000 2.723.000
Andre inntekter 79.000 550.000 105.000 460.000 229.000
Driftsinntekter 3.255.000 3.927.000 3.496.000 3.183.000 2.952.000
Varekostnad -286.000 -384.000 -493.000 -214.000 -208.000
Lønninger -1.180.000 -1.539.000 -1.400.000 -1.097.000 -1.095.000
Avskrivning -243.000 -248.000 -286.000 -441.000 -491.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.729.000 -1.931.000 -1.836.000 -1.498.000 -1.385.000
Driftskostnader -3.438.000 -4.102.000 -4.015.000 -3.250.000 -3.179.000
Driftsresultat -184.000 -175.000 -519.000 -68.000 -226.000
Finansinntekter 15.000 25.000 160.000 10.000 11.000
Finanskostnader -197.000 -55.000 -60.000 -591.000 -333.000
Finans -182.000 -30.000 100.000 -581.000 -322.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -365.000 -205.000 -293.000 -648.000 -548.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.493.000 1.612.000 1.737.000 1.864.000 1.990.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 314.000 439.000 350.000 265.000 889.000
Sum varige driftsmidler 1.807.000 2.051.000 2.086.000 2.128.000 2.879.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 13.000 0 0 26.000
Sum anleggsmidler 1.807.000 2.064.000 2.086.000 2.128.000 2.905.000
Varebeholdning 152.000 136.000 130.000 131.000 140.000
Kundefordringer 2.000 63.000 203.000 90.000 187.000
Andre fordringer 110.000 315.000 568.000 153.000 296.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 861.000 1.314.000 943.000 1.130.000 207.000
Sum omløpsmidler 1.125.000 1.828.000 1.844.000 1.504.000 831.000
Sum eiendeler 2.932.000 3.892.000 3.930.000 3.632.000 3.736.000
Sum opptjent egenkapital -2.558.000 -2.193.000 -1.988.000 -1.695.000 -1.046.000
Sum egenkapital -1.896.000 -1.531.000 -1.463.000 -1.545.000 -896.000
Sum avsetninger til forpliktelser 150.000 191.000 232.000 273.000 314.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.780.000 3.606.000 3.992.000 4.157.000 3.670.000
Leverandørgjeld 445.000 866.000 525.000 431.000 353.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 89.000 52.000 146.000 113.000 102.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 514.000 899.000 730.000 477.000 508.000
Sum kortsiktig gjeld 1.048.000 1.817.000 1.401.000 1.020.000 963.000
Sum gjeld og egenkapital 2.932.000 3.892.000 3.930.000 3.632.000 3.737.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 77.000 11.000 443.000 484.000 -132.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.3 1.5 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.2 1.4 0.8
Soliditet -64.7 -39.3 -37.2 -42.5 -24.0
Resultatgrad -5.7 -4.5 -14.8 -2.1 -7.7
Rentedekningsgrad -0.9 -3.2 -8.7 -0.1 -0.6
Gjeldsgrad -2.5 -3.5 -3.7 -3.4 -5.2
Total kapitalrentabilitet -5.8 -3.9 -9.1 -1.6 -5.8
Signatur
21.03.2017
STYRETS LEDER ALENE. STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
VILLA ASBJØRN
Prokurister
21.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex