Jr Bergen Holding AS
Juridisk navn:  Jr Bergen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55103178
Grimstadvegen 211 Grimstadvegen 211 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 989272454
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/30/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-57.52%
Egenkapital  
  
11.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 703.000 1.655.000 -15.000 1.243.000 13.000
Egenkapital: 4.766.000 4.263.000 2.608.000 4.369.000 3.133.000
Regnskap for  Jr Bergen Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -62.000 -95.000 -16.000 -13.000 -8.000
Driftsresultat -62.000 -95.000 -16.000 -13.000 -8.000
Finansinntekter 764.000 1.750.000 1.000 1.256.000 22.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 764.000 1.750.000 1.000 1.256.000 22.000
Resultat før skatt 703.000 1.655.000 -15.000 1.243.000 13.000
Skattekostnad 0 0 4.000 -8.000 -4.000
Årsresultat 703.000 1.655.000 -11.000 1.236.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.089.000 4.293.000 2.543.000 2.543.000 2.543.000
Sum omløpsmidler 677.000 37.000 78.000 1.842.000 603.000
Sum eiendeler 4.766.000 4.330.000 2.621.000 4.385.000 3.146.000
Sum opptjent egenkapital 4.666.000 3.979.000 2.323.000 4.084.000 2.849.000
Sum egenkapital 4.766.000 4.263.000 2.608.000 4.369.000 3.133.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 67.000 13.000 9.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 4.766.000 4.330.000 2.620.000 4.385.000 3.146.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -62.000 -95.000 -16.000 -13.000 -8.000
Driftskostnader -62.000 -95.000 -16.000 -13.000 -8.000
Driftsresultat -62.000 -95.000 -16.000 -13.000 -8.000
Finansinntekter 764.000 1.750.000 1.000 1.256.000 22.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 764.000 1.750.000 1.000 1.256.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 703.000 1.655.000 -11.000 1.236.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.089.000 4.293.000 2.543.000 2.543.000 2.543.000
Sum anleggsmidler 4.089.000 4.293.000 2.543.000 2.543.000 2.543.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 1.250.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 677.000 37.000 78.000 592.000 603.000
Sum omløpsmidler 677.000 37.000 78.000 1.842.000 603.000
Sum eiendeler 4.766.000 4.330.000 2.621.000 4.385.000 3.146.000
Sum opptjent egenkapital 4.666.000 3.979.000 2.323.000 4.084.000 2.849.000
Sum egenkapital 4.766.000 4.263.000 2.608.000 4.369.000 3.133.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 8.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 8.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 4.000 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 67.000 9.000 9.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 0 67.000 13.000 9.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 4.766.000 4.330.000 2.620.000 4.385.000 3.146.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 677.000 -30.000 65.000 1.833.000 590.000
Likviditetsgrad 1 0.6 6 204.7 46.4
Likviditetsgrad 2 0 0.6 6 204.7 46.4
Soliditet 1 98.5 99.5 99.6 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 14.7 38.2 -0.6 28.3 0.4
Signatur
13.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex