Juralco AS
Juridisk navn:  Juralco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67178570
Baker Østbys Vei 5 Baker Østbys Vei 5 Fax: 67178571
1351 Rud 1351 Rud
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 935223520
Aksjekapital: 16.229.000 NOK
Etableringsdato: 4/2/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
269.19%
Resultat  
  
-189.33%
Egenkapital  
  
-98.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.368.000 1.454.000 1.442.000 1.949.000 2.905.000
Resultat: -1.114.000 1.247.000 840.000 402.000 301.000
Egenkapital: 116.000 10.661.000 13.942.000 13.102.000 12.701.000
Regnskap for  Juralco AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.368.000 1.454.000 1.442.000 1.949.000 2.905.000
Driftskostnader -5.976.000 -172.000 -507.000 -1.445.000 -2.306.000
Driftsresultat -608.000 1.282.000 935.000 504.000 599.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -506.000 -35.000 -95.000 -103.000 -298.000
Finans -506.000 -35.000 -95.000 -103.000 -298.000
Resultat før skatt -1.114.000 1.247.000 840.000 402.000 301.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.114.000 1.247.000 840.000 402.000 301.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.132.000 5.499.000 487.000 867.000 2.031.000
Sum omløpsmidler 1.569.000 10.603.000 14.207.000 13.758.000 10.778.000
Sum eiendeler 7.701.000 16.102.000 14.694.000 14.625.000 12.809.000
Sum opptjent egenkapital -16.035.000 -12.788.000 -9.506.000 -10.346.000 -10.748.000
Sum egenkapital 116.000 10.661.000 13.942.000 13.102.000 12.701.000
Sum langsiktig gjeld 3.000.000 300.000 625.000 1.500.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.585.000 5.141.000 127.000 22.000 108.000
Sum gjeld og egenkapital 7.700.000 16.102.000 14.695.000 14.625.000 12.809.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.889.000 0 0 0 1.885.000
Andre inntekter 479.000 1.454.000 1.442.000 1.949.000 1.020.000
Driftsinntekter 5.368.000 1.454.000 1.442.000 1.949.000 2.905.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -4.108.000 0 0 0 205.000
Avskrivning 0 -43.000 -380.000 -1.164.000 -1.835.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.868.000 -129.000 -127.000 -281.000 -676.000
Driftskostnader -5.976.000 -172.000 -507.000 -1.445.000 -2.306.000
Driftsresultat -608.000 1.282.000 935.000 504.000 599.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -506.000 -35.000 -95.000 -103.000 -298.000
Finans -506.000 -35.000 -95.000 -103.000 -298.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.114.000 1.247.000 840.000 402.000 301.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 43.000 399.000 1.535.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 24.000 52.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 24.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.132.000 5.499.000 444.000 444.000 444.000
Sum anleggsmidler 6.132.000 5.499.000 487.000 867.000 2.031.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 135.000 145.000 49.000 30.000 3.497.000
Andre fordringer 1.401.000 10.457.000 14.153.000 13.728.000 7.275.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 1.000 5.000 0 6.000
Sum omløpsmidler 1.569.000 10.603.000 14.207.000 13.758.000 10.778.000
Sum eiendeler 7.701.000 16.102.000 14.694.000 14.625.000 12.809.000
Sum opptjent egenkapital -16.035.000 -12.788.000 -9.506.000 -10.346.000 -10.748.000
Sum egenkapital 116.000 10.661.000 13.942.000 13.102.000 12.701.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.377.000 300.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000.000 300.000 625.000 1.500.000 0
Leverandørgjeld 127.000 17.000 10.000 0 86.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 264.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 817.000 4.824.000 117.000 22.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 4.585.000 5.141.000 127.000 22.000 108.000
Sum gjeld og egenkapital 7.700.000 16.102.000 14.695.000 14.625.000 12.809.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.016.000 5.462.000 14.080.000 13.736.000 10.670.000
Likviditetsgrad 1 0.3 2.1 111.9 625.4 99.8
Likviditetsgrad 2 0.3 2.1 111.9 625.4 99.8
Soliditet 1.5 66.2 94.9 89.6 99.2
Resultatgrad -11.3 88.2 64.8 25.9 20.6
Rentedekningsgrad -1.2 36.6 9.8 4.9 2.0
Gjeldsgrad 65.4 0.5 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -7.9 8 6.4 3.4 4.7
Signatur
26.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex