Kafomo AS
Juridisk navn:  Kafomo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181657
Kontorsenteret Dof Kontorsenteret Dof Fax: 56181651
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 989251341
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
30.05%
Resultat  
  
-95.8%
Egenkapital  
  
-7.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 528.000 406.000 92.000 97.000 102.000
Resultat: 275.000 6.552.000 107.000 121.000 151.000
Egenkapital: 7.024.000 7.633.000 2.178.000 2.518.000 2.851.000
Regnskap for  Kafomo AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 528.000 406.000 92.000 97.000 102.000
Driftskostnader -169.000 -29.000 -2.000 -7.000 -2.000
Driftsresultat 359.000 377.000 90.000 90.000 101.000
Finansinntekter -69.000 6.176.000 17.000 31.000 50.000
Finanskostnader -15.000 0 0 0 0
Finans -84.000 6.176.000 17.000 31.000 50.000
Resultat før skatt 275.000 6.552.000 107.000 121.000 151.000
Skattekostnad -84.000 -98.000 -27.000 -34.000 -41.000
Årsresultat 191.000 6.454.000 80.000 87.000 110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.274.000 5.365.000 1.208.000 1.208.000 1.208.000
Sum omløpsmidler 2.565.000 2.861.000 1.021.000 1.369.000 1.710.000
Sum eiendeler 7.839.000 8.226.000 2.229.000 2.577.000 2.918.000
Sum opptjent egenkapital 6.924.000 7.533.000 2.078.000 2.418.000 2.751.000
Sum egenkapital 7.024.000 7.633.000 2.178.000 2.518.000 2.851.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 815.000 594.000 50.000 58.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 7.839.000 8.227.000 2.228.000 2.576.000 2.917.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 528.000 406.000 92.000 97.000 102.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 528.000 406.000 92.000 97.000 102.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -166.000 -29.000 -2.000 -7.000 -2.000
Driftskostnader -169.000 -29.000 -2.000 -7.000 -2.000
Driftsresultat 359.000 377.000 90.000 90.000 101.000
Finansinntekter -69.000 6.176.000 17.000 31.000 50.000
Finanskostnader -15.000 0 0 0 0
Finans -84.000 6.176.000 17.000 31.000 50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -400.000 -420.000 -420.000 -420.000
Årsresultat 191.000 6.454.000 80.000 87.000 110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.274.000 5.365.000 1.208.000 1.208.000 1.208.000
Sum anleggsmidler 5.274.000 5.365.000 1.208.000 1.208.000 1.208.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 143.000 16.000 14.000 9.000
Andre fordringer 0 0 178.000 598.000 1.018.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.565.000 2.719.000 826.000 757.000 683.000
Sum omløpsmidler 2.565.000 2.861.000 1.021.000 1.369.000 1.710.000
Sum eiendeler 7.839.000 8.226.000 2.229.000 2.577.000 2.918.000
Sum opptjent egenkapital 6.924.000 7.533.000 2.078.000 2.418.000 2.751.000
Sum egenkapital 7.024.000 7.633.000 2.178.000 2.518.000 2.851.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 600.000 400.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 84.000 98.000 27.000 34.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 130.000 96.000 23.000 24.000 26.000
Utbytte -800.000 -400.000 -420.000 -420.000 -420.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 815.000 594.000 50.000 58.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 7.839.000 8.227.000 2.228.000 2.576.000 2.917.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.750.000 2.267.000 971.000 1.311.000 1.644.000
Likviditetsgrad 1 3.1 4.8 20.4 23.6 25.9
Likviditetsgrad 2 3.1 4.8 20.4 23.7 26.0
Soliditet 89.6 92.8 97.8 97.7 97.7
Resultatgrad 6 92.9 97.8 92.8 99.0
Rentedekningsgrad 23.9
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 3.7 79.7 4.8 4.7 5.2
Signatur
24.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex