Kallands Ridesenter As
Juridisk navn:  Kallands Ridesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35500087
Håvundvegen 274 Håvundvegen 274 Fax: 35552032
3713 Skien 3713 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 979676271
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 3/1/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Søli Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.95%
Resultat  
  
-115.73%
Egenkapital  
  
-18.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.998.000 3.257.000 2.335.000 2.637.000 2.573.000
Resultat: -56.000 356.000 -90.000 -52.000 -155.000
Egenkapital: 254.000 310.000 -46.000 44.000 97.000
Regnskap for  Kallands Ridesenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.998.000 3.257.000 2.335.000 2.637.000 2.573.000
Driftskostnader -3.020.000 -2.883.000 -2.381.000 -2.649.000 -2.673.000
Driftsresultat -22.000 374.000 -46.000 -13.000 -100.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -35.000 -18.000 -44.000 -39.000 -56.000
Finans -35.000 -18.000 -44.000 -39.000 -55.000
Resultat før skatt -56.000 356.000 -90.000 -52.000 -155.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -56.000 356.000 -90.000 -52.000 -155.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.138.000 885.000 751.000 943.000 1.174.000
Sum omløpsmidler 282.000 121.000 70.000 151.000 84.000
Sum eiendeler 1.420.000 1.006.000 821.000 1.094.000 1.258.000
Sum opptjent egenkapital -96.000 -40.000 -396.000 -306.000 -253.000
Sum egenkapital 254.000 310.000 -46.000 44.000 97.000
Sum langsiktig gjeld 774.000 319.000 294.000 508.000 722.000
Sum kortsiktig gjeld 393.000 378.000 572.000 541.000 439.000
Sum gjeld og egenkapital 1.421.000 1.007.000 820.000 1.093.000 1.258.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.892.000 2.735.000 2.297.000 2.459.000 2.546.000
Andre inntekter 106.000 522.000 38.000 178.000 26.000
Driftsinntekter 2.998.000 3.257.000 2.335.000 2.637.000 2.573.000
Varekostnad -1.207.000 -1.016.000 -830.000 -819.000 -810.000
Lønninger -631.000 -897.000 -517.000 -855.000 -721.000
Avskrivning -149.000 -136.000 -206.000 -234.000 -380.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.033.000 -834.000 -828.000 -741.000 -762.000
Driftskostnader -3.020.000 -2.883.000 -2.381.000 -2.649.000 -2.673.000
Driftsresultat -22.000 374.000 -46.000 -13.000 -100.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -35.000 -18.000 -44.000 -39.000 -56.000
Finans -35.000 -18.000 -44.000 -39.000 -55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -56.000 356.000 -90.000 -52.000 -155.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 22.000 39.000 59.000 79.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.138.000 863.000 712.000 884.000 1.094.000
Sum varige driftsmidler 1.138.000 885.000 751.000 943.000 1.174.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.138.000 885.000 751.000 943.000 1.174.000
Varebeholdning 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Kundefordringer 92.000 13.000 8.000 27.000 19.000
Andre fordringer 131.000 41.000 11.000 74.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 17.000 1.000 0 0
Sum omløpsmidler 282.000 121.000 70.000 151.000 84.000
Sum eiendeler 1.420.000 1.006.000 821.000 1.094.000 1.258.000
Sum opptjent egenkapital -96.000 -40.000 -396.000 -306.000 -253.000
Sum egenkapital 254.000 310.000 -46.000 44.000 97.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 202.000 100.000 59.000
Sum langsiktig gjeld 774.000 319.000 294.000 508.000 722.000
Leverandørgjeld 135.000 193.000 191.000 164.000 221.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 55.000 65.000 85.000 143.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 203.000 119.000 95.000 134.000 127.000
Sum kortsiktig gjeld 393.000 378.000 572.000 541.000 439.000
Sum gjeld og egenkapital 1.421.000 1.007.000 820.000 1.093.000 1.258.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -111.000 -257.000 -502.000 -390.000 -355.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.3 0 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.2 0 0.2 0.1
Soliditet 17.9 30.8 -5.6 4 7.7
Resultatgrad -0.7 11.5 -0.5 -3.9
Rentedekningsgrad -0.6 20.8 -0.3 -1.8
Gjeldsgrad 4.6 2.2 -18.8 23.8 12.0
Total kapitalrentabilitet -1.5 37.1 -5.6 -1.2 -7.9
Signatur
01.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex