Kjøllefjord Egnesentral As
Juridisk navn:  Kjøllefjord Egnesentral As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Moloveien 3 Moloveien 3 Fax:
9790 Kjøllefjord 9790 Kjøllefjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lebesby
Org.nr: 920898726
Aksjekapital: 700.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 5/26/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wiiks Regnskapskontor As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 2.802.000
Resultat: -91.000
Egenkapital: 796.000
Regnskap for  Kjøllefjord Egnesentral As
Resultat 2018
Driftsinntekter 2.802.000
Driftskostnader -2.894.000
Driftsresultat -92.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Resultat før skatt -91.000
Skattekostnad 22.000
Årsresultat -69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000
Sum omløpsmidler 1.169.000
Sum eiendeler 1.191.000
Sum opptjent egenkapital -69.000
Sum egenkapital 796.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 395.000
Sum gjeld og egenkapital 1.191.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.802.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.802.000
Varekostnad -710.000
Lønninger -1.918.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -266.000
Driftskostnader -2.894.000
Driftsresultat -92.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 22.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 22.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 252.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 917.000
Sum omløpsmidler 1.169.000
Sum eiendeler 1.191.000
Sum opptjent egenkapital -69.000
Sum egenkapital 796.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 74.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 304.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000
Sum kortsiktig gjeld 395.000
Sum gjeld og egenkapital 1.191.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 774.000
Likviditetsgrad 1 3
Likviditetsgrad 2 3
Soliditet 66.8
Resultatgrad -3.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5
Total kapitalrentabilitet -7.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex