Klæbu Sparebank
Juridisk navn:  Klæbu Sparebank
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72830000
Postboks 300 Nordalsvegen 2 Fax: 72830050
7541 Klæbu 7540 Klæbu
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Klæbu
Org.nr: 937902719
Aksjekapital: 100.844 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 01.01.1857
Foretakstype: SPA
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0,07%
Resultat  
  
-18,04%
Egenkapital  
  
17,91%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 62.331.000 62.375.000 61.250.000 48.835.000 43.526.000
Resultat: 17.600.000 21.475.000 23.296.000 13.445.000 6.190.000
Egenkapital: 264.718.000 224.512.000 208.637.000 192.460.000 183.654.000
Regnskap for  Klæbu Sparebank
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 62.331.000 62.375.000 61.250.000 48.835.000 43.526.000
Driftskostnader -45.981.000 -42.227.000 -37.460.000 -34.622.000 -32.980.000
Driftsresultat 16.350.000 20.148.000 23.790.000 14.213.000 10.546.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 1.250.000 1.327.000 -494.000 -768.000 -4.356.000
Finans 1.250.000 1.327.000 -494.000 -768.000 -4.356.000
Resultat før skatt 17.600.000 21.475.000 23.296.000 13.445.000 6.190.000
Skattekostnad -4.471.000 -5.600.000 -6.131.000 -4.339.000 -1.867.000
Årsresultat 13.129.000 15.875.000 17.165.000 9.106.000 4.323.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 78.810.000 80.364.000 81.644.000 122.359.000 69.535.000
Sum omløpsmidler 2.426.371.000 2.138.789.000 2.006.458.000 1.765.175.000 1.840.681.000
Sum eiendeler 2.505.181.000 2.219.153.000 2.088.102.000 1.887.534.000 1.910.216.000
Sum opptjent egenkapital 234.718.000 224.512.000 208.637.000 192.460.000 183.654.000
Sum egenkapital 264.718.000 224.512.000 208.637.000 192.460.000 183.654.000
Sum langsiktig gjeld 50.192.000 49.932.000 49.932.000 20.298.000 20.460.000
Sum kortsiktig gjeld 2.190.270.000 1.944.708.000 1.829.533.000 1.674.776.000 1.706.102.000
Sum gjeld og egenkapital 2.505.180.000 2.219.152.000 2.088.102.000 1.887.534.000 1.910.216.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 62.331.000 62.375.000 61.250.000 48.835.000 43.526.000
Driftsinntekter 62.331.000 62.375.000 61.250.000 48.835.000 43.526.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -20.776.000 -19.458.000 -17.815.000 -17.901.000 -17.380.000
Avskrivning -1.413.000 -1.328.000 -1.098.000 -1.017.000 -873.000
Nedskrivning 0 0 -184.000 0 0
Andre driftskostnader -23.792.000 -21.441.000 -18.363.000 -15.704.000 -14.727.000
Driftskostnader -45.981.000 -42.227.000 -37.460.000 -34.622.000 -32.980.000
Driftsresultat 16.350.000 20.148.000 23.790.000 14.213.000 10.546.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 1.250.000 1.327.000 -494.000 -768.000 -4.356.000
Finans 1.250.000 1.327.000 -494.000 -768.000 -4.356.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.129.000 15.875.000 17.165.000 9.106.000 4.323.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.886.000 744.000 1.477.000 1.700.000 1.881.000
Fast eiendom 9.137.000 10.209.000 11.244.000 9.417.000 9.913.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.471.000 2.737.000 2.200.000 1.205.000 1.261.000
Sum varige driftsmidler 11.608.000 12.946.000 13.444.000 10.622.000 11.174.000
Sum finansielle anleggsmidler 65.316.000 66.674.000 66.723.000 110.037.000 56.480.000
Sum anleggsmidler 78.810.000 80.364.000 81.644.000 122.359.000 69.535.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.075.972.000 1.807.600.000 1.713.034.000 1.476.821.000 1.506.426.000
Andre fordringer 75.122.000 65.006.000 22.776.000 48.629.000 89.440.000
Sum investeringer 197.986.000 186.847.000 163.067.000 177.455.000 209.376.000
Kasse, bank 77.291.000 79.336.000 107.581.000 62.270.000 35.439.000
Sum omløpsmidler 2.426.371.000 2.138.789.000 2.006.458.000 1.765.175.000 1.840.681.000
Sum eiendeler 2.505.181.000 2.219.153.000 2.088.102.000 1.887.534.000 1.910.216.000
Sum opptjent egenkapital 234.718.000 224.512.000 208.637.000 192.460.000 183.654.000
Sum egenkapital 264.718.000 224.512.000 208.637.000 192.460.000 183.654.000
Sum avsetninger til forpliktelser 372.000 372.000 372.000 558.000 720.000
Gjeld til kredittinstitutt 277.000 277.000 275.000 259.000 40.258.000
Sum langsiktig gjeld 50.192.000 49.932.000 49.932.000 20.298.000 20.460.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.189.993.000 1.944.431.000 1.829.258.000 1.674.517.000 1.665.844.000
Sum kortsiktig gjeld 2.190.270.000 1.944.708.000 1.829.533.000 1.674.776.000 1.706.102.000
Sum gjeld og egenkapital 2.505.180.000 2.219.152.000 2.088.102.000 1.887.534.000 1.910.216.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 236.101.000 194.081.000 176.925.000 90.399.000 134.579.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 10.6 10.1 10.0 10.2 9.6
Resultatgrad 26.2 32.3 38.8 29.1 24.2
Rentedekningsgrad -13.1 -15.2 48.2 18.5 2.4
Gjeldsgrad 8.5 8.9 9.0 8.8 9.4
Total kapitalrentabilitet 0.7 0.9 1.1 0.8 0.6
Signatur
19.12.2016
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG ELLER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
19.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex