Klimaservice AS
Juridisk navn:  Klimaservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77186450
Industriveien 5 Industriveien 5 Fax: 77186451
9360 Bardu 9360 Bardu
Fylke: Kommune:
Troms Bardu
Org.nr: 939275150
Aksjekapital: 582.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 6/1/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorene Helberg & Øverås AS
Regnskapsfører: Regnskap I Nor As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.15%
Resultat  
  
141.09%
Egenkapital  
  
3.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.120.000 14.518.000 19.487.000 21.246.000 18.412.000
Resultat: 212.000 -516.000 630.000 250.000 648.000
Egenkapital: 4.709.000 4.542.000 4.935.000 4.453.000 4.252.000
Regnskap for  Klimaservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.120.000 14.518.000 19.487.000 21.246.000 18.412.000
Driftskostnader -14.940.000 -15.059.000 -18.881.000 -21.015.000 -17.814.000
Driftsresultat 181.000 -541.000 605.000 230.000 597.000
Finansinntekter 37.000 37.000 39.000 38.000 71.000
Finanskostnader -7.000 -12.000 -14.000 -19.000 -20.000
Finans 30.000 25.000 25.000 19.000 51.000
Resultat før skatt 212.000 -516.000 630.000 250.000 648.000
Skattekostnad -46.000 124.000 -148.000 -49.000 -178.000
Årsresultat 166.000 -392.000 481.000 201.000 471.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 363.000 459.000 533.000 570.000 803.000
Sum omløpsmidler 11.884.000 7.440.000 8.514.000 7.753.000 7.836.000
Sum eiendeler 12.247.000 7.899.000 9.047.000 8.323.000 8.639.000
Sum opptjent egenkapital 4.126.000 3.960.000 4.352.000 3.871.000 3.670.000
Sum egenkapital 4.709.000 4.542.000 4.935.000 4.453.000 4.252.000
Sum langsiktig gjeld 451.000 127.000 371.000 403.000 379.000
Sum kortsiktig gjeld 7.087.000 3.230.000 3.741.000 3.467.000 4.008.000
Sum gjeld og egenkapital 12.246.000 7.899.000 9.046.000 8.323.000 8.639.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.119.000 14.504.000 19.443.000 21.213.000 18.307.000
Andre inntekter 0 14.000 44.000 33.000 105.000
Driftsinntekter 15.120.000 14.518.000 19.487.000 21.246.000 18.412.000
Varekostnad -7.845.000 -6.851.000 -10.177.000 -11.804.000 -11.059.000
Lønninger -4.932.000 -6.148.000 -6.470.000 -6.232.000 -4.990.000
Avskrivning -80.000 -93.000 -106.000 -153.000 -131.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.083.000 -1.967.000 -2.128.000 -2.826.000 -1.634.000
Driftskostnader -14.940.000 -15.059.000 -18.881.000 -21.015.000 -17.814.000
Driftsresultat 181.000 -541.000 605.000 230.000 597.000
Finansinntekter 37.000 37.000 39.000 38.000 71.000
Finanskostnader -7.000 -12.000 -14.000 -19.000 -20.000
Finans 30.000 25.000 25.000 19.000 51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -400.000
Årsresultat 166.000 -392.000 481.000 201.000 471.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 355.000 435.000 528.000 634.000 608.000
Sum varige driftsmidler 355.000 435.000 528.000 634.000 608.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 24.000 5.000 -64.000 195.000
Sum anleggsmidler 363.000 459.000 533.000 570.000 803.000
Varebeholdning 1.018.000 1.295.000 1.030.000 1.102.000 1.031.000
Kundefordringer 3.783.000 1.931.000 3.300.000 2.148.000 3.177.000
Andre fordringer 227.000 139.000 307.000 143.000 776.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.856.000 4.075.000 3.876.000 4.360.000 2.852.000
Sum omløpsmidler 11.884.000 7.440.000 8.514.000 7.753.000 7.836.000
Sum eiendeler 12.247.000 7.899.000 9.047.000 8.323.000 8.639.000
Sum opptjent egenkapital 4.126.000 3.960.000 4.352.000 3.871.000 3.670.000
Sum egenkapital 4.709.000 4.542.000 4.935.000 4.453.000 4.252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 78.000 33.000 253.000 261.000 213.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 303.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 451.000 127.000 371.000 403.000 379.000
Leverandørgjeld 2.711.000 1.174.000 1.025.000 815.000 1.642.000
Betalbar skatt 0 96.000 156.000 0 229.000
Skyldig offentlige avgifter 1.585.000 522.000 1.013.000 828.000 789.000
Utbytte 0 0 0 0 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 2.791.000 1.134.000 1.547.000 1.824.000 1.349.000
Sum kortsiktig gjeld 7.087.000 3.230.000 3.741.000 3.467.000 4.008.000
Sum gjeld og egenkapital 12.246.000 7.899.000 9.046.000 8.323.000 8.639.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.797.000 4.210.000 4.773.000 4.286.000 3.828.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.3 2 2.2 2.0
Likviditetsgrad 2 1.5 1.9 2 2.0 1.7
Soliditet 38.5 57.5 54.5 53.5 49.2
Resultatgrad 1.2 -3.7 3.1 1.1 3.2
Rentedekningsgrad 25.9 -45.1 43.2 14.1 33.4
Gjeldsgrad 1.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 1.8 -6.4 7.1 3.2 7.7
Signatur
29.02.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.02.2012
PROKURA HVER FOR SEG:
ODD-IVAR SLETTEN
SIGFRED STEIEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex