Kolstad Eiendommer AS
Juridisk navn:  Kolstad Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61321525
v/Jarle Paulsen Nordliagutua 7 c/o Paulsen Roalinna 19 Fax:
2740 Roa 2740 Roa
Fylke: Kommune:
Viken Lunner
Org.nr: 991400435
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/14/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor Hadeland Nittedal As
Utvikling:
Omsetning  
  
375%
Resultat  
  
2755.56%
Egenkapital  
  
0.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.463.000 308.000 4.773.000 553.000 3.757.000
Resultat: 1.285.000 45.000 2.436.000 272.000 3.436.000
Egenkapital: 1.478.000 1.475.000 2.497.000 1.628.000 2.201.000
Regnskap for  Kolstad Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.463.000 308.000 4.773.000 553.000 3.757.000
Driftskostnader -193.000 -280.000 -2.323.000 -256.000 -251.000
Driftsresultat 1.270.000 28.000 2.451.000 297.000 3.506.000
Finansinntekter 15.000 17.000 8.000 8.000 12.000
Finanskostnader 0 0 -22.000 -31.000 -82.000
Finans 15.000 17.000 -14.000 -23.000 -70.000
Resultat før skatt 1.285.000 45.000 2.436.000 272.000 3.436.000
Skattekostnad -282.000 58.000 -566.000 -46.000 -873.000
Årsresultat 1.003.000 102.000 1.870.000 227.000 2.564.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.710.000 2.212.000 2.137.000 3.966.000 3.779.000
Sum omløpsmidler 1.689.000 1.268.000 2.476.000 312.000 784.000
Sum eiendeler 3.399.000 3.480.000 4.613.000 4.278.000 4.563.000
Sum opptjent egenkapital 1.448.000 1.445.000 2.467.000 1.598.000 2.171.000
Sum egenkapital 1.478.000 1.475.000 2.497.000 1.628.000 2.201.000
Sum langsiktig gjeld 709.000 622.000 421.000 1.538.000 1.690.000
Sum kortsiktig gjeld 1.213.000 1.382.000 1.695.000 1.113.000 672.000
Sum gjeld og egenkapital 3.400.000 3.479.000 4.613.000 4.279.000 4.563.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.463.000 308.000 4.773.000 553.000 3.757.000
Driftsinntekter 1.463.000 308.000 4.773.000 553.000 3.757.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 -2.128.000 0 0
Andre driftskostnader -193.000 -280.000 -195.000 -256.000 -251.000
Driftskostnader -193.000 -280.000 -2.323.000 -256.000 -251.000
Driftsresultat 1.270.000 28.000 2.451.000 297.000 3.506.000
Finansinntekter 15.000 17.000 8.000 8.000 12.000
Finanskostnader 0 0 -22.000 -31.000 -82.000
Finans 15.000 17.000 -14.000 -23.000 -70.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.200.000 -1.000.000 -800.000 -400.000
Årsresultat 1.003.000 102.000 1.870.000 227.000 2.564.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.710.000 2.212.000 2.137.000 3.966.000 3.779.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.710.000 2.212.000 2.137.000 3.966.000 3.779.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.710.000 2.212.000 2.137.000 3.966.000 3.779.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 23.000 12.000 12.000 0
Andre fordringer 7.000 434.000 14.000 7.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.682.000 810.000 2.450.000 294.000 772.000
Sum omløpsmidler 1.689.000 1.268.000 2.476.000 312.000 784.000
Sum eiendeler 3.399.000 3.480.000 4.613.000 4.278.000 4.563.000
Sum opptjent egenkapital 1.448.000 1.445.000 2.467.000 1.598.000 2.171.000
Sum egenkapital 1.478.000 1.475.000 2.497.000 1.628.000 2.201.000
Sum avsetninger til forpliktelser 709.000 622.000 421.000 538.000 690.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 709.000 622.000 421.000 1.538.000 1.690.000
Leverandørgjeld 1.000 2.000 11.000 1.000 15.000
Betalbar skatt 196.000 173.000 684.000 198.000 229.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.200.000 -1.000.000 -800.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 16.000 8.000 0 14.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 1.213.000 1.382.000 1.695.000 1.113.000 672.000
Sum gjeld og egenkapital 3.400.000 3.479.000 4.613.000 4.279.000 4.563.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 476.000 -114.000 781.000 -801.000 112.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.9 1.5 0.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 0.9 1.5 0.3 1.2
Soliditet 43.5 42.4 54.1 3 48.2
Resultatgrad 86.8 9.1 51.4 53.7 93.3
Rentedekningsgrad 111.4 9.6 42.9
Gjeldsgrad 1.3 1.4 0.8 1.6 1.1
Total kapitalrentabilitet 37.8 1.3 53.3 7.1 77.1
Signatur
22.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex