Kongsberg Flis & Interiør AS
Juridisk navn:  Kongsberg Flis & Interiør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32764630
Skrubbmoen 2 Skrubbmoen 2 Fax: 32764631
3619 Skollenborg 3619 Skollenborg
Fylke: Kommune:
Buskerud Kongsberg
Org.nr: 985565368
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 05.03.2003
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Regnskapsfører1 Autorisert Regnskaps
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,98%
Resultat  
  
-176,62%
Egenkapital  
  
-611,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 3.996.000 4.250.000 5.010.000 4.860.000 5.516.000
Resultat: -213.000 -77.000 166.000 354.000 -531.000
Egenkapital: -249.000 -35.000 42.000 -124.000 -478.000
Regnskap for  Kongsberg Flis & Interiør AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 3.996.000 4.250.000 5.010.000 4.860.000 5.516.000
Driftskostnader -4.379.000 -4.241.000 -4.779.000 -4.356.000 -5.952.000
Driftsresultat -383.000 8.000 232.000 505.000 -436.000
Finansinntekter 202.000 2.000 23.000 10.000 34.000
Finanskostnader -33.000 -87.000 -89.000 -162.000 -130.000
Finans 169.000 -85.000 -66.000 -152.000 -96.000
Resultat før skatt -213.000 -77.000 166.000 354.000 -531.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -213.000 -77.000 166.000 354.000 -531.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 57.000 69.000 120.000 234.000 349.000
Sum omløpsmidler 1.339.000 1.805.000 1.753.000 1.665.000 1.509.000
Sum eiendeler 1.396.000 1.874.000 1.873.000 1.899.000 1.858.000
Sum opptjent egenkapital -649.000 -435.000 -358.000 -524.000 -878.000
Sum egenkapital -249.000 -35.000 42.000 -124.000 -478.000
Sum langsiktig gjeld 517.000 617.000 750.000 1.029.000 1.219.000
Sum kortsiktig gjeld 1.128.000 1.292.000 1.081.000 994.000 1.117.000
Sum gjeld og egenkapital 1.396.000 1.874.000 1.873.000 1.899.000 1.858.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.996.000 4.147.000 4.793.000 4.647.000 5.118.000
Andre inntekter 0 103.000 217.000 213.000 397.000
Driftsinntekter 3.996.000 4.250.000 5.010.000 4.860.000 5.516.000
Varekostnad -2.669.000 -2.455.000 -2.924.000 -2.633.000 -3.079.000
Lønninger -644.000 -986.000 -905.000 -667.000 -1.347.000
Avskrivning -41.000 -51.000 -57.000 -86.000 -118.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.025.000 -749.000 -893.000 -970.000 -1.408.000
Driftskostnader -4.379.000 -4.241.000 -4.779.000 -4.356.000 -5.952.000
Driftsresultat -383.000 8.000 232.000 505.000 -436.000
Finansinntekter 202.000 2.000 23.000 10.000 34.000
Finanskostnader -33.000 -87.000 -89.000 -162.000 -130.000
Finans 169.000 -85.000 -66.000 -152.000 -96.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -213.000 -77.000 166.000 354.000 -531.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 69.000 120.000 234.000 319.000
Sum varige driftsmidler 27.000 69.000 120.000 234.000 319.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 0 0 0 30.000
Sum anleggsmidler 57.000 69.000 120.000 234.000 349.000
Varebeholdning 978.000 1.294.000 1.395.000 1.309.000 1.223.000
Kundefordringer 103.000 473.000 324.000 297.000 225.000
Andre fordringer 216.000 2.000 17.000 33.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 42.000 36.000 17.000 26.000 19.000
Sum omløpsmidler 1.339.000 1.805.000 1.753.000 1.665.000 1.509.000
Sum eiendeler 1.396.000 1.874.000 1.873.000 1.899.000 1.858.000
Sum opptjent egenkapital -649.000 -435.000 -358.000 -524.000 -878.000
Sum egenkapital -249.000 -35.000 42.000 -124.000 -478.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 115.000 109.000 127.000 84.000
Sum langsiktig gjeld 517.000 617.000 750.000 1.029.000 1.219.000
Leverandørgjeld 722.000 440.000 409.000 313.000 639.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 119.000 240.000 135.000 106.000 26.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 287.000 496.000 429.000 448.000 368.000
Sum kortsiktig gjeld 1.128.000 1.292.000 1.081.000 994.000 1.117.000
Sum gjeld og egenkapital 1.396.000 1.874.000 1.873.000 1.899.000 1.858.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 211.000 513.000 672.000 671.000 392.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
Soliditet -17.8 -1.9 2.2 -6.5 -25.7
Resultatgrad -9.6 0.2 4.6 10.4 -7.9
Rentedekningsgrad -11.6 0.1 2.9 3.2 -3.1
Gjeldsgrad -6.6 -54.5 43.6 -16.3 -4.9
Total kapitalrentabilitet 0.5 13.6 27.1 -21.6
Signatur
05.09.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
05.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Auditor Notes for 2015
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex