Kongsberg Medisinske Treningssenter As
Juridisk navn:  Kongsberg Medisinske Treningssenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32772390
Idrettsveien 4 Idrettsveien 4 Fax: 32772391
3617 Kongsberg 3617 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Buskerud Kongsberg
Org.nr: 961335744
Aksjekapital: 377.000 NOK
Antall ansatte: 54
Etableringsdato: 7/30/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Exacta Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.32%
Resultat  
  
35.27%
Egenkapital  
  
84.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 11.724.000 10.724.000 9.944.000 9.861.000 9.431.000
Resultat: 1.726.000 1.276.000 950.000 870.000 776.000
Egenkapital: 1.257.000 681.000 599.000 528.000 2.691.000
Regnskap for  Kongsberg Medisinske Treningssenter As
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 11.724.000 10.724.000 9.944.000 9.861.000 9.431.000
Driftskostnader -10.006.000 -9.453.000 -9.000.000 -9.013.000 -8.672.000
Driftsresultat 1.717.000 1.271.000 944.000 848.000 760.000
Finansinntekter 13.000 10.000 16.000 25.000 20.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -10.000 -3.000 -4.000
Finans 8.000 5.000 6.000 22.000 16.000
Resultat før skatt 1.726.000 1.276.000 950.000 870.000 776.000
Skattekostnad -471.000 -365.000 -276.000 35.000 0
Årsresultat 1.254.000 911.000 674.000 905.000 776.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.444.000 2.177.000 2.463.000 1.986.000 2.456.000
Sum omløpsmidler 1.473.000 698.000 1.091.000 1.498.000 1.221.000
Sum eiendeler 3.917.000 2.875.000 3.554.000 3.484.000 3.677.000
Sum opptjent egenkapital 880.000 304.000 222.000 151.000 1.000
Sum egenkapital 1.257.000 681.000 599.000 528.000 2.691.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.659.000 2.195.000 2.955.000 2.955.000 987.000
Sum gjeld og egenkapital 3.916.000 2.876.000 3.554.000 3.483.000 3.678.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.629.000 9.703.000 8.952.000 8.900.000 8.559.000
Andre inntekter 1.094.000 1.021.000 992.000 961.000 872.000
Driftsinntekter 11.724.000 10.724.000 9.944.000 9.861.000 9.431.000
Varekostnad -817.000 -924.000 -1.070.000 -1.002.000 -751.000
Lønninger -4.762.000 -4.093.000 -3.458.000 -3.601.000 -3.475.000
Avskrivning -463.000 -406.000 -489.000 -703.000 -641.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.964.000 -4.030.000 -3.983.000 -3.707.000 -3.805.000
Driftskostnader -10.006.000 -9.453.000 -9.000.000 -9.013.000 -8.672.000
Driftsresultat 1.717.000 1.271.000 944.000 848.000 760.000
Finansinntekter 13.000 10.000 16.000 25.000 20.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -10.000 -3.000 -4.000
Finans 8.000 5.000 6.000 22.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -679.000 -829.000 -603.000 -754.000 -226.000
Årsresultat 1.254.000 911.000 674.000 905.000 776.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 83.000 133.000 150.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.363.000 2.042.000 2.278.000 1.783.000 2.404.000
Sum varige driftsmidler 2.363.000 2.042.000 2.278.000 1.783.000 2.404.000
Sum finansielle anleggsmidler 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
Sum anleggsmidler 2.444.000 2.177.000 2.463.000 1.986.000 2.456.000
Varebeholdning 101.000 122.000 193.000 116.000 185.000
Kundefordringer 0 1.000 56.000 53.000 0
Andre fordringer 51.000 34.000 144.000 152.000 166.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.320.000 541.000 699.000 1.177.000 869.000
Sum omløpsmidler 1.473.000 698.000 1.091.000 1.498.000 1.221.000
Sum eiendeler 3.917.000 2.875.000 3.554.000 3.484.000 3.677.000
Sum opptjent egenkapital 880.000 304.000 222.000 151.000 1.000
Sum egenkapital 1.257.000 681.000 599.000 528.000 2.691.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 641.000 264.000 524.000 171.000 133.000
Betalbar skatt 416.000 315.000 259.000 115.000 0
Skyldig offentlige avgifter 251.000 267.000 268.000 195.000 258.000
Utbytte -679.000 -829.000 -603.000 -754.000 -226.000
Annen kortsiktig gjeld 673.000 519.000 1.301.000 1.721.000 370.000
Sum kortsiktig gjeld 2.659.000 2.195.000 2.955.000 2.955.000 987.000
Sum gjeld og egenkapital 3.916.000 2.876.000 3.554.000 3.483.000 3.678.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.186.000 -1.497.000 -1.864.000 -1.457.000 234.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.3 0.4 0.5 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.3 0.4 0.5 1.1
Soliditet 32.1 23.7 16.9 15.2 73.2
Resultatgrad 14.6 11.9 9.5 8.6 8.1
Rentedekningsgrad 346.0 256.2 96.0 291.0 195.0
Gjeldsgrad 2.1 3.2 4.9 5.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 44.2 44.5 27.0 25.1 21.2
Signatur
05.12.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
05.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex