Kongsberg Medisinske Treningssenter As
Juridisk navn:  Kongsberg Medisinske Treningssenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32772390
Idrettsveien 4 Idrettsveien 4 Fax: 32772391
3617 Kongsberg 3617 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Buskerud Kongsberg
Org.nr: 961335744
Aksjekapital: 377.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 8/25/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Exacta Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.84%
Resultat  
  
9.2%
Egenkapital  
  
13.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 9.944.000 9.861.000 9.431.000 8.034.000 8.938.000
Resultat: 950.000 870.000 776.000 6.000 960.000
Egenkapital: 599.000 528.000 2.691.000 2.141.000 2.136.000
Regnskap for  Kongsberg Medisinske Treningssenter As
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 9.944.000 9.861.000 9.431.000 8.034.000 8.938.000
Driftskostnader -9.000.000 -9.013.000 -8.672.000 -8.036.000 -7.921.000
Driftsresultat 944.000 848.000 760.000 -2.000 1.017.000
Finansinntekter 16.000 25.000 20.000 17.000 34.000
Finanskostnader -10.000 -3.000 -4.000 -9.000 -91.000
Finans 6.000 22.000 16.000 8.000 -57.000
Resultat før skatt 950.000 870.000 776.000 6.000 960.000
Skattekostnad -276.000 35.000 0 0 0
Årsresultat 674.000 905.000 776.000 6.000 960.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.463.000 1.986.000 2.456.000 1.410.000 1.935.000
Sum omløpsmidler 1.091.000 1.498.000 1.221.000 1.329.000 1.020.000
Sum eiendeler 3.554.000 3.484.000 3.677.000 2.739.000 2.955.000
Sum opptjent egenkapital 222.000 151.000 1.000 -549.000 -554.000
Sum egenkapital 599.000 528.000 2.691.000 2.141.000 2.136.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 157.000
Sum kortsiktig gjeld 2.955.000 2.955.000 987.000 598.000 662.000
Sum gjeld og egenkapital 3.554.000 3.483.000 3.678.000 2.739.000 2.955.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.952.000 8.900.000 8.559.000 7.246.000 7.884.000
Andre inntekter 992.000 961.000 872.000 788.000 1.053.000
Driftsinntekter 9.944.000 9.861.000 9.431.000 8.034.000 8.938.000
Varekostnad -1.070.000 -1.002.000 -751.000 -328.000 -363.000
Lønninger -3.458.000 -3.601.000 -3.475.000 -3.023.000 -2.893.000
Avskrivning -489.000 -703.000 -641.000 -608.000 -996.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.983.000 -3.707.000 -3.805.000 -4.077.000 -3.669.000
Driftskostnader -9.000.000 -9.013.000 -8.672.000 -8.036.000 -7.921.000
Driftsresultat 944.000 848.000 760.000 -2.000 1.017.000
Finansinntekter 16.000 25.000 20.000 17.000 34.000
Finanskostnader -10.000 -3.000 -4.000 -9.000 -91.000
Finans 6.000 22.000 16.000 8.000 -57.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -603.000 -754.000 -226.000 0 0
Årsresultat 674.000 905.000 776.000 6.000 960.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 133.000 150.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.278.000 1.783.000 2.404.000 1.358.000 1.882.000
Sum varige driftsmidler 2.278.000 1.783.000 2.404.000 1.358.000 1.882.000
Sum finansielle anleggsmidler 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
Sum anleggsmidler 2.463.000 1.986.000 2.456.000 1.410.000 1.935.000
Varebeholdning 193.000 116.000 185.000 71.000 120.000
Kundefordringer 56.000 53.000 0 15.000 115.000
Andre fordringer 144.000 152.000 166.000 168.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 699.000 1.177.000 869.000 1.075.000 478.000
Sum omløpsmidler 1.091.000 1.498.000 1.221.000 1.329.000 1.020.000
Sum eiendeler 3.554.000 3.484.000 3.677.000 2.739.000 2.955.000
Sum opptjent egenkapital 222.000 151.000 1.000 -549.000 -554.000
Sum egenkapital 599.000 528.000 2.691.000 2.141.000 2.136.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 157.000
Leverandørgjeld 524.000 171.000 133.000 114.000 198.000
Betalbar skatt 259.000 115.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 268.000 195.000 258.000 191.000 182.000
Utbytte -603.000 -754.000 -226.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.301.000 1.721.000 370.000 293.000 283.000
Sum kortsiktig gjeld 2.955.000 2.955.000 987.000 598.000 662.000
Sum gjeld og egenkapital 3.554.000 3.483.000 3.678.000 2.739.000 2.955.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.864.000 -1.457.000 234.000 731.000 358.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 1.2 2.2 1.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 1.1 2.2 1.4
Soliditet 16.9 15.2 73.2 78.2 72.3
Resultatgrad 9.5 8.6 8.1 0.0 11.4
Rentedekningsgrad 96.0 291.0 195.0 1.7 11.5
Gjeldsgrad 4.9 5.6 0.4 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 27.0 25.1 21.2 0.5 35.6
Signatur
05.12.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
05.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex