Kristiantun Byggfelt
Juridisk navn:  Kristiantun Byggfelt
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70185318
V/Bjørn Tunheim V/Bjørn Tunheim Fax:
6055 Godøya 6055 Godøya
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Giske
Org.nr: 990468613
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/8/2006
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-94.3%
Resultat  
  
10%
Egenkapital  
  
-44.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 70.000 1.229.000 619.000 579.000 370.000
Resultat: 33.000 30.000 401.000 205.000 -15.000
Egenkapital: 259.000 470.000 478.000 325.000 173.000
Regnskap for  Kristiantun Byggfelt
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 70.000 1.229.000 619.000 579.000 370.000
Driftskostnader -46.000 -1.210.000 -212.000 -238.000 -371.000
Driftsresultat 24.000 19.000 407.000 341.000 -1.000
Finansinntekter 9.000 11.000 5.000 2.000 5.000
Finanskostnader 0 0 -11.000 -138.000 -20.000
Finans 9.000 11.000 -6.000 -136.000 -15.000
Resultat før skatt 33.000 30.000 401.000 205.000 -15.000
Skattekostnad 0 0 -112.000 0 0
Årsresultat 33.000 30.000 289.000 205.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 87.000 492.000 745.000
Sum omløpsmidler 359.000 680.000 434.000 48.000 47.000
Sum eiendeler 359.000 680.000 521.000 540.000 792.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 470.000 478.000 -118.000 173.000
Sum egenkapital 259.000 470.000 478.000 325.000 173.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 214.000 564.000
Sum kortsiktig gjeld 99.000 210.000 43.000 0 55.000
Sum gjeld og egenkapital 358.000 680.000 521.000 539.000 792.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.206.000 619.000 454.000 370.000
Andre inntekter 70.000 23.000 0 125.000 0
Driftsinntekter 70.000 1.229.000 619.000 579.000 370.000
Varekostnad 0 -1.210.000 -212.000 0 -55.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 0 0 -238.000 -21.000
Driftskostnader -46.000 -1.210.000 -212.000 -238.000 -371.000
Driftsresultat 24.000 19.000 407.000 341.000 -1.000
Finansinntekter 9.000 11.000 5.000 2.000 5.000
Finanskostnader 0 0 -11.000 -138.000 -20.000
Finans 9.000 11.000 -6.000 -136.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 33.000 30.000 289.000 205.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 205.000 258.000
Fast eiendom 0 0 87.000 0 487.000
Maskiner anlegg 0 0 0 287.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 87.000 287.000 487.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 87.000 492.000 745.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 340.000 0 0 0
Andre fordringer 39.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 317.000 340.000 434.000 48.000 47.000
Sum omløpsmidler 359.000 680.000 434.000 48.000 47.000
Sum eiendeler 359.000 680.000 521.000 540.000 792.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 470.000 478.000 -118.000 173.000
Sum egenkapital 259.000 470.000 478.000 325.000 173.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 214.000 564.000
Leverandørgjeld 91.000 0 0 0 55.000
Betalbar skatt 9.000 0 43.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 8.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 201.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 99.000 210.000 43.000 0 55.000
Sum gjeld og egenkapital 358.000 680.000 521.000 539.000 792.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 260.000 470.000 391.000 48.000 -8.000
Likviditetsgrad 1 3.6 3.2 10.1 0.9
Likviditetsgrad 2 3.7 3.3 10.1 0.0 0.9
Soliditet 72.3 69.1 91.7 60.3 21.8
Resultatgrad 34.3 1.5 65.8 58.9 -0.3
Rentedekningsgrad 37.5 2.5 0.2
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.1 0.7 3.6
Total kapitalrentabilitet 9.2 4.4 79.1 63.6 0.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex