Krosshaug As
Juridisk navn:  Krosshaug As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Reilstadvegen 67 Reilstadvegen 67 Fax:
4160 Finnøy 4160 Finnøy
Fylke: Kommune:
Rogaland Finnøy
Org.nr: 992053607
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 9/24/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Ryfylke AS
Regnskapsfører: Finnøy Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
45.13%
Egenkapital  
  
9.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 8.000 0 0 0
Resultat: 730.000 503.000 536.000 615.000 921.000
Egenkapital: 5.871.000 5.341.000 5.040.000 5.007.000 4.912.000
Regnskap for  Krosshaug As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 8.000 0 0 0
Driftskostnader -83.000 -75.000 -82.000 -76.000 -36.000
Driftsresultat -83.000 -66.000 -82.000 -76.000 -36.000
Finansinntekter 813.000 571.000 618.000 789.000 969.000
Finanskostnader 0 0 0 -98.000 -12.000
Finans 813.000 571.000 618.000 691.000 957.000
Resultat før skatt 730.000 503.000 536.000 615.000 921.000
Skattekostnad 0 -2.000 -3.000 -20.000 -22.000
Årsresultat 730.000 501.000 533.000 595.000 899.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.530.000 2.128.000 2.191.000 2.384.000 2.982.000
Sum omløpsmidler 4.541.000 3.422.000 3.352.000 3.144.000 2.328.000
Sum eiendeler 6.071.000 5.550.000 5.543.000 5.528.000 5.310.000
Sum opptjent egenkapital 5.464.000 4.934.000 4.633.000 4.600.000 4.506.000
Sum egenkapital 5.871.000 5.341.000 5.040.000 5.007.000 4.912.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 200.000 210.000 503.000 520.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 6.071.000 5.551.000 5.543.000 5.527.000 5.311.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 8.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 8.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -83.000 -75.000 -82.000 -76.000 -36.000
Driftskostnader -83.000 -75.000 -82.000 -76.000 -36.000
Driftsresultat -83.000 -66.000 -82.000 -76.000 -36.000
Finansinntekter 813.000 571.000 618.000 789.000 969.000
Finanskostnader 0 0 0 -98.000 -12.000
Finans 813.000 571.000 618.000 691.000 957.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -500.000 -500.000 -300.000
Årsresultat 730.000 501.000 533.000 595.000 899.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.530.000 2.128.000 2.191.000 2.384.000 2.982.000
Sum anleggsmidler 1.530.000 2.128.000 2.191.000 2.384.000 2.982.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 8.000 0 0 0
Andre fordringer 16.000 18.000 88.000 18.000 0
Sum investeringer 3.158.000 2.716.000 2.418.000 1.758.000 1.125.000
Kasse, bank 1.358.000 681.000 846.000 1.368.000 1.203.000
Sum omløpsmidler 4.541.000 3.422.000 3.352.000 3.144.000 2.328.000
Sum eiendeler 6.071.000 5.550.000 5.543.000 5.528.000 5.310.000
Sum opptjent egenkapital 5.464.000 4.934.000 4.633.000 4.600.000 4.506.000
Sum egenkapital 5.871.000 5.341.000 5.040.000 5.007.000 4.912.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 8.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 2.000 3.000 20.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -500.000 -500.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 76.000
Sum kortsiktig gjeld 200.000 210.000 503.000 520.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 6.071.000 5.551.000 5.543.000 5.527.000 5.311.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.341.000 3.212.000 2.849.000 2.624.000 1.930.000
Likviditetsgrad 1 22.7 16.3 6.7 6.0 5.8
Likviditetsgrad 2 22.7 16.3 6.7 6.1 5.9
Soliditet 96.7 96.2 90.9 90.6 92.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 7.3 77.8
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 1 9.1 9.7 12.9 17.6
Signatur
11.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex