Kultar As
Juridisk navn:  Kultar As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74065215
Kvellovegen 72 Johannes Minsaas Plass 6 Fax:
7657 Verdal 7650 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 992634278
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/14/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.11%
Resultat  
  
136.84%
Egenkapital  
  
11.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 973.000 784.000 962.000 700.000 250.000
Resultat: 45.000 19.000 133.000 54.000 9.000
Egenkapital: 321.000 287.000 274.000 173.000 134.000
Regnskap for  Kultar As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 973.000 784.000 962.000 700.000 250.000
Driftskostnader -926.000 -761.000 -830.000 -648.000 -247.000
Driftsresultat 48.000 22.000 133.000 52.000 2.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 2.000 7.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 0 0 0
Finans -3.000 -2.000 1.000 2.000 7.000
Resultat før skatt 45.000 19.000 133.000 54.000 9.000
Skattekostnad -11.000 -6.000 -32.000 -15.000 -3.000
Årsresultat 34.000 13.000 101.000 39.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 1.000 0 5.000
Sum omløpsmidler 2.290.000 426.000 2.556.000 1.360.000 1.191.000
Sum eiendeler 2.290.000 426.000 2.557.000 1.360.000 1.196.000
Sum opptjent egenkapital 221.000 187.000 174.000 73.000 34.000
Sum egenkapital 321.000 287.000 274.000 173.000 134.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.969.000 138.000 2.283.000 1.187.000 1.062.000
Sum gjeld og egenkapital 2.290.000 425.000 2.557.000 1.360.000 1.196.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 87.000 25.000 45.000 104.000 12.000
Andre inntekter 886.000 759.000 918.000 596.000 238.000
Driftsinntekter 973.000 784.000 962.000 700.000 250.000
Varekostnad -1.000 0 -16.000 0 -16.000
Lønninger -452.000 -465.000 -484.000 -289.000 -17.000
Avskrivning 0 -1.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -473.000 -295.000 -330.000 -359.000 -214.000
Driftskostnader -926.000 -761.000 -830.000 -648.000 -247.000
Driftsresultat 48.000 22.000 133.000 52.000 2.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 2.000 7.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 0 0 0
Finans -3.000 -2.000 1.000 2.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 13.000 101.000 39.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 1.000 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 1.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 1.000 0 5.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 488.000 0 1.772.000 863.000 1.059.000
Andre fordringer 1.415.000 60.000 1.000 1.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 387.000 366.000 783.000 496.000 129.000
Sum omløpsmidler 2.290.000 426.000 2.556.000 1.360.000 1.191.000
Sum eiendeler 2.290.000 426.000 2.557.000 1.360.000 1.196.000
Sum opptjent egenkapital 221.000 187.000 174.000 73.000 34.000
Sum egenkapital 321.000 287.000 274.000 173.000 134.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 -3.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 24.000 -4.000 2.189.000 1.115.000 1.062.000
Betalbar skatt 11.000 6.000 32.000 10.000 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 22.000 12.000 34.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.910.000 114.000 51.000 29.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.969.000 138.000 2.283.000 1.187.000 1.062.000
Sum gjeld og egenkapital 2.290.000 425.000 2.557.000 1.360.000 1.196.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 321.000 288.000 273.000 173.000 129.000
Likviditetsgrad 1 1.2 3.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 3.1 1.1 1.2 1.2
Soliditet 1 67.5 10.7 12.7 11.2
Resultatgrad 4.9 2.8 13.8 7.4 0.8
Rentedekningsgrad 1 5.5
Gjeldsgrad 6.1 0.5 8.3 6.9 7.9
Total kapitalrentabilitet 2.1 5.6 5.2 4.0 0.8
Signatur
05.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
SELLÆG AUD SISSEL LIEN
Prokurister
05.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
SELLÆG AUD SISSEL LIEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex