Kulturhuset I Oslo As
Juridisk navn:  Kulturhuset I Oslo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46813605
Rådhusgata 28 Youngstorget 3 Fax:
0151 Oslo 181 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 999183751
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 68
Etableringsdato: 11/20/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Hønefoss As
Utvikling:
Omsetning  
  
-97.11%
Resultat  
  
-112.82%
Egenkapital  
  
-6.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 553.000 19.139.000 57.947.000 59.457.000 53.876.000
Resultat: -756.000 5.897.000 8.231.000 14.427.000 11.361.000
Egenkapital: 10.365.000 11.121.000 9.784.000 4.268.000 2.149.000
Regnskap for  Kulturhuset I Oslo As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 553.000 19.139.000 57.947.000 59.457.000 53.876.000
Driftskostnader -1.192.000 -16.634.000 -47.782.000 -45.147.000 -42.584.000
Driftsresultat -639.000 2.505.000 10.165.000 14.310.000 11.292.000
Finansinntekter -46.000 3.395.000 68.000 133.000 76.000
Finanskostnader -71.000 -3.000 -2.003.000 -16.000 -7.000
Finans -117.000 3.392.000 -1.935.000 117.000 69.000
Resultat før skatt -756.000 5.897.000 8.231.000 14.427.000 11.361.000
Skattekostnad 0 -560.000 -2.715.000 -4.098.000 -3.069.000
Årsresultat -756.000 5.337.000 5.516.000 10.329.000 8.292.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.929.000 3.577.000 6.523.000 7.110.000 4.306.000
Sum omløpsmidler 4.084.000 8.910.000 11.876.000 12.777.000 9.840.000
Sum eiendeler 12.013.000 12.487.000 18.399.000 19.887.000 14.146.000
Sum opptjent egenkapital 10.211.000 10.967.000 9.630.000 4.611.000 1.992.000
Sum egenkapital 10.365.000 11.121.000 9.784.000 4.268.000 2.149.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.648.000 1.366.000 8.615.000 15.620.000 11.997.000
Sum gjeld og egenkapital 12.013.000 12.487.000 18.399.000 19.888.000 14.146.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 553.000 19.774.000 57.709.000 59.504.000 53.746.000
Andre inntekter 0 -635.000 238.000 -47.000 129.000
Driftsinntekter 553.000 19.139.000 57.947.000 59.457.000 53.876.000
Varekostnad -3.000 -7.412.000 -21.922.000 -22.415.000 -21.527.000
Lønninger -302.000 -5.574.000 -13.428.000 -11.849.000 -10.899.000
Avskrivning 0 0 -1.550.000 -1.636.000 -1.358.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -887.000 -3.648.000 -10.882.000 -9.247.000 -8.800.000
Driftskostnader -1.192.000 -16.634.000 -47.782.000 -45.147.000 -42.584.000
Driftsresultat -639.000 2.505.000 10.165.000 14.310.000 11.292.000
Finansinntekter -46.000 3.395.000 68.000 133.000 76.000
Finanskostnader -71.000 -3.000 -2.003.000 -16.000 -7.000
Finans -117.000 3.392.000 -1.935.000 117.000 69.000
Konsernbidrag 0 0 -1.500.000 0 0
Utbytte 0 -4.000.000 0 -7.900.000 -6.300.000
Årsresultat -756.000 5.337.000 5.516.000 10.329.000 8.292.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 1.998.000 2.810.000 4.061.000
Sum varige driftsmidler 0 0 1.998.000 2.810.000 4.061.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.929.000 3.577.000 4.525.000 4.300.000 244.000
Sum anleggsmidler 7.929.000 3.577.000 6.523.000 7.110.000 4.306.000
Varebeholdning 0 0 1.612.000 571.000 628.000
Kundefordringer 3.682.000 4.434.000 1.152.000 1.172.000 1.552.000
Andre fordringer 16.000 3.031.000 403.000 443.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 500.000 0
Kasse, bank 85.000 808.000 8.709.000 10.091.000 7.627.000
Sum omløpsmidler 4.084.000 8.910.000 11.876.000 12.777.000 9.840.000
Sum eiendeler 12.013.000 12.487.000 18.399.000 19.887.000 14.146.000
Sum opptjent egenkapital 10.211.000 10.967.000 9.630.000 4.611.000 1.992.000
Sum egenkapital 10.365.000 11.121.000 9.784.000 4.268.000 2.149.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 212.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 31.000 214.000 1.599.000 1.576.000 1.329.000
Betalbar skatt 0 560.000 2.215.000 4.098.000 3.110.000
Skyldig offentlige avgifter 124.000 136.000 1.973.000 1.747.000 1.609.000
Utbytte 0 -4.000.000 0 -7.900.000 -6.300.000
Annen kortsiktig gjeld 1.493.000 457.000 2.616.000 2.199.000 2.149.000
Sum kortsiktig gjeld 1.648.000 1.366.000 8.615.000 15.620.000 11.997.000
Sum gjeld og egenkapital 12.013.000 12.487.000 18.399.000 19.888.000 14.146.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.436.000 7.544.000 3.261.000 -2.843.000 -2.157.000
Likviditetsgrad 1 2.5 6.5 1.4 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 2.5 6.5 1.2 0.8 0.8
Soliditet 86.3 89.1 53.2 21.5 15.2
Resultatgrad -115.6 13.1 17.5 24.1 21.0
Rentedekningsgrad 8 5.1 902.7 1624.0
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.9 3.7 5.6
Total kapitalrentabilitet -5.7 47.2 55.6 72.6 80.4
Signatur
25.02.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex