Kulturhuset Mo As
Juridisk navn:  Kulturhuset Mo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Økonomene As Kirkegata 10 Fridtjof Nansens gate 22 Fax:
8622 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 921810857
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/16/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Økonomene As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -38.000
Egenkapital: -14.000
Regnskap for  Kulturhuset Mo As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -39.000
Driftsresultat -39.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -38.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 2.344.000
Sum eiendeler 2.344.000
Sum opptjent egenkapital -38.000
Sum egenkapital -14.000
Sum langsiktig gjeld 2.325.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000
Sum gjeld og egenkapital 2.344.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -39.000
Driftskostnader -39.000
Driftsresultat -39.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 2.344.000
Sum omløpsmidler 2.344.000
Sum eiendeler 2.344.000
Sum opptjent egenkapital -38.000
Sum egenkapital -14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 2.325.000
Leverandørgjeld 27.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000
Sum gjeld og egenkapital 2.344.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.311.000
Likviditetsgrad 1 7
Likviditetsgrad 2 7
Soliditet -0.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -168.4
Total kapitalrentabilitet -1.7
Signatur
28.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.01.2020
PROKURA HVER FOR SEG
JOHANSEN MAIKEN
PROKURA HVER FOR SEG
HAALAND HANS PETTER
PROKURA HVER FOR SEG
NYSTAD ESPEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex