Kulturhustomta Sa
Juridisk navn:  Kulturhustomta Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74124444
Vennaliveien 15 Vennaliveien 15 Fax: 74124449
7670 Inderøy 7670 Inderøy
Fylke: Kommune:
Trøndelag Inderøy
Org.nr: 967724866
Aksjekapital: 1.232.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/12/1986
Foretakstype: SA
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Regnskapsfører: Klepp Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-55.91%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
0.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 41.000 93.000 7.279.000 9.244.000 9.600.000
Resultat: 3.000 3.000 33.000 408.000 447.000
Egenkapital: 1.558.000 1.555.000 1.553.000 1.520.000 1.111.000
Regnskap for  Kulturhustomta Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 41.000 93.000 7.279.000 9.244.000 9.600.000
Driftskostnader -37.000 -81.000 -7.224.000 -8.812.000 -9.124.000
Driftsresultat 4.000 12.000 55.000 432.000 476.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -9.000 -23.000 -24.000 -31.000
Finans -1.000 -9.000 -22.000 -23.000 -30.000
Resultat før skatt 3.000 3.000 33.000 408.000 447.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 3.000 33.000 408.000 447.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 358.000 359.000 360.000 1.162.000 1.222.000
Sum omløpsmidler 1.335.000 1.433.000 2.275.000 1.801.000 1.488.000
Sum eiendeler 1.693.000 1.792.000 2.635.000 2.963.000 2.710.000
Sum opptjent egenkapital 327.000 324.000 321.000 288.000 -120.000
Sum egenkapital 1.558.000 1.555.000 1.553.000 1.520.000 1.111.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 103.000 170.000 233.000
Sum kortsiktig gjeld 134.000 236.000 979.000 1.273.000 1.366.000
Sum gjeld og egenkapital 1.693.000 1.792.000 2.635.000 2.963.000 2.711.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 91.000 6.740.000 8.516.000 8.831.000
Andre inntekter 41.000 2.000 538.000 727.000 768.000
Driftsinntekter 41.000 93.000 7.279.000 9.244.000 9.600.000
Varekostnad 0 -5.000 -664.000 -1.103.000 -1.262.000
Lønninger 0 20.000 -5.103.000 -6.113.000 -6.065.000
Avskrivning 0 0 -70.000 -103.000 -107.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -96.000 -1.387.000 -1.493.000 -1.690.000
Driftskostnader -37.000 -81.000 -7.224.000 -8.812.000 -9.124.000
Driftsresultat 4.000 12.000 55.000 432.000 476.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -9.000 -23.000 -24.000 -31.000
Finans -1.000 -9.000 -22.000 -23.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 3.000 33.000 408.000 447.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 358.000 358.000 358.000 715.000 718.000
Maskiner anlegg 0 0 0 353.000 425.000
Driftsløsøre 0 0 0 83.000 60.000
Sum varige driftsmidler 358.000 358.000 358.000 1.152.000 1.203.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.000 2.000 11.000 19.000
Sum anleggsmidler 358.000 359.000 360.000 1.162.000 1.222.000
Varebeholdning 0 0 0 158.000 114.000
Kundefordringer 0 0 -34.000 1.377.000 957.000
Andre fordringer 885.000 1.316.000 1.322.000 45.000 52.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 450.000 117.000 987.000 221.000 365.000
Sum omløpsmidler 1.335.000 1.433.000 2.275.000 1.801.000 1.488.000
Sum eiendeler 1.693.000 1.792.000 2.635.000 2.963.000 2.710.000
Sum opptjent egenkapital 327.000 324.000 321.000 288.000 -120.000
Sum egenkapital 1.558.000 1.555.000 1.553.000 1.520.000 1.111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 190.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 103.000 170.000 233.000
Leverandørgjeld 0 0 36.000 139.000 437.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 0 14.000 391.000 406.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 131.000 236.000 929.000 553.000 523.000
Sum kortsiktig gjeld 134.000 236.000 979.000 1.273.000 1.366.000
Sum gjeld og egenkapital 1.693.000 1.792.000 2.635.000 2.963.000 2.711.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.201.000 1.197.000 1.296.000 528.000 122.000
Likviditetsgrad 1 1 6.1 2.3 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 1 6.1 2.3 1.3 1.1
Soliditet 92.1 86.8 58.9 51.3 41.0
Resultatgrad 9.8 12.9 0.8 4.7 5.0
Rentedekningsgrad 4 1.3 2.4 18.0 15.4
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.7 0.9 1.4
Total kapitalrentabilitet 0.2 0.7 2.1 14.6 17.6
Signatur
18.07.2016
STYRETS FORMANN OG ETT AV STYREMEDLEMMENE, ELLER DAGLIG
LEDER.
Prokurister
18.07.2016
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex