Kvalem Bygg As
Juridisk navn:  Kvalem Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Marihaugen 21 Marihaugen 21 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 913096797
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/9/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Amesto Go As
Utvikling:
Omsetning  
  
41.37%
Resultat  
  
-2144.44%
Egenkapital  
  
-77.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.488.000 3.882.000 1.795.000 3.693.000 1.591.000
Resultat: -368.000 18.000 57.000 626.000 -49.000
Egenkapital: 103.000 467.000 454.000 411.000 -19.000
Regnskap for  Kvalem Bygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.488.000 3.882.000 1.795.000 3.693.000 1.591.000
Driftskostnader -5.856.000 -3.865.000 -1.737.000 -3.065.000 -1.638.000
Driftsresultat -368.000 17.000 57.000 628.000 -48.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -3.000 0
Finans 0 0 -1.000 -2.000 0
Resultat før skatt -368.000 18.000 57.000 626.000 -49.000
Skattekostnad 4.000 -4.000 -14.000 -156.000 0
Årsresultat -364.000 13.000 42.000 470.000 -49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 190.000 259.000 147.000 96.000 164.000
Sum omløpsmidler 830.000 902.000 584.000 844.000 689.000
Sum eiendeler 1.020.000 1.161.000 731.000 940.000 853.000
Sum opptjent egenkapital 73.000 437.000 424.000 381.000 -49.000
Sum egenkapital 103.000 467.000 454.000 411.000 -19.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 0 0 98.000
Sum kortsiktig gjeld 916.000 690.000 278.000 529.000 774.000
Sum gjeld og egenkapital 1.019.000 1.161.000 732.000 940.000 853.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.488.000 3.882.000 1.795.000 3.687.000 1.591.000
Andre inntekter 0 0 0 6.000 0
Driftsinntekter 5.488.000 3.882.000 1.795.000 3.693.000 1.591.000
Varekostnad -3.150.000 -1.878.000 -481.000 -1.677.000 -336.000
Lønninger -2.230.000 -1.595.000 -929.000 -1.135.000 -878.000
Avskrivning -70.000 -38.000 -49.000 -44.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -406.000 -354.000 -278.000 -209.000 -368.000
Driftskostnader -5.856.000 -3.865.000 -1.737.000 -3.065.000 -1.638.000
Driftsresultat -368.000 17.000 57.000 628.000 -48.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -3.000 0
Finans 0 0 -1.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -40.000 0
Årsresultat -364.000 13.000 42.000 470.000 -49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 190.000 259.000 147.000 96.000 164.000
Sum varige driftsmidler 190.000 259.000 147.000 96.000 164.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 190.000 259.000 147.000 96.000 164.000
Varebeholdning 0 0 0 130.000 239.000
Kundefordringer 274.000 85.000 30.000 0 0
Andre fordringer 80.000 189.000 46.000 47.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 476.000 629.000 508.000 667.000 432.000
Sum omløpsmidler 830.000 902.000 584.000 844.000 689.000
Sum eiendeler 1.020.000 1.161.000 731.000 940.000 853.000
Sum opptjent egenkapital 73.000 437.000 424.000 381.000 -49.000
Sum egenkapital 103.000 467.000 454.000 411.000 -19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 0 0 98.000
Leverandørgjeld 389.000 250.000 48.000 244.000 89.000
Betalbar skatt 0 0 14.000 156.000 0
Skyldig offentlige avgifter 191.000 109.000 133.000 38.000 169.000
Utbytte 0 0 0 -40.000 0
Annen kortsiktig gjeld 336.000 331.000 82.000 52.000 516.000
Sum kortsiktig gjeld 916.000 690.000 278.000 529.000 774.000
Sum gjeld og egenkapital 1.019.000 1.161.000 732.000 940.000 853.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -86.000 212.000 306.000 315.000 -85.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.3 2.1 1.6 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 1.3 2.1 1.4 0.6
Soliditet 10.1 40.2 6 43.7 -2.2
Resultatgrad -6.7 0.4 3.2 17.0 -3.0
Rentedekningsgrad 5 209.7
Gjeldsgrad 8.9 1.5 0.6 1.3 -45.9
Total kapitalrentabilitet -36.1 1.5 7.8 66.9 -5.6
Signatur
28.11.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex