Kverme Rør
Juridisk navn:  Kverme Rør
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41160559
Bekkasinvegen 41 Bekkasinvegen 41 Fax:
4353 Klepp Stasjon 4353 Klepp Stasjon
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 989308505
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/14/2006
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
52.45%
Resultat  
  
252.7%
Egenkapital  
  
1119%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010 2009 2008 2006
Omsetning: 4.973.000 3.262.000 3.329.000 4.003.000 1.590.000
Resultat: 1.188.000 -778.000 -298.000 309.000 365.000
Egenkapital: 1.219.000 100.000 795.000 1.093.000 262.000
Regnskap for  Kverme Rør
Resultat 2011 2010 2009 2008 2006
Driftsinntekter 4.973.000 3.262.000 3.329.000 4.003.000 1.590.000
Driftskostnader -3.756.000 -4.039.000 -3.625.000 -3.676.000 -1.218.000
Driftsresultat 1.216.000 -777.000 -297.000 327.000 373.000
Finansinntekter 4.000 19.000 22.000 67.000 0
Finanskostnader -32.000 -20.000 -23.000 -85.000 -9.000
Finans -28.000 -1.000 -1.000 -18.000 -9.000
Resultat før skatt 1.188.000 -778.000 -298.000 309.000 365.000
Skattekostnad -70.000 0 0 -86.000 -103.000
Årsresultat 1.118.000 -778.000 -298.000 222.000 262.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.486.000 942.000 406.000 792.000 118.000
Sum omløpsmidler 2.249.000 1.410.000 1.976.000 2.408.000 589.000
Sum eiendeler 3.735.000 2.352.000 2.382.000 3.200.000 707.000
Sum opptjent egenkapital 340.000 0 -75.000 222.000
Sum egenkapital 1.219.000 100.000 795.000 1.093.000 262.000
Sum langsiktig gjeld 1.199.000 1.033.000 1.054.000 1.077.000 117.000
Sum kortsiktig gjeld 1.317.000 1.219.000 532.000 1.031.000 329.000
Sum gjeld og egenkapital 3.734.000 2.352.000 2.381.000 3.200.000 708.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.665.000 3.262.000 3.329.000 4.003.000
Andre inntekter 308.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.973.000 3.262.000 3.329.000 4.003.000 1.590.000
Varekostnad -1.749.000 -1.805.000 -2.157.000 -2.005.000 0
Lønninger -1.330.000 -1.670.000 -923.000 -884.000 0
Avskrivning -12.000 -12.000 -26.000 -69.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -492.000 -552.000 -519.000 -718.000 -1.218.000
Driftskostnader -3.756.000 -4.039.000 -3.625.000 -3.676.000 -1.218.000
Driftsresultat 1.216.000 -777.000 -297.000 327.000 373.000
Finansinntekter 4.000 19.000 22.000 67.000 0
Finanskostnader -32.000 -20.000 -23.000 -85.000 -9.000
Finans -28.000 -1.000 -1.000 -18.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.118.000 -778.000 -298.000 222.000 262.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 44.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 49.000 62.000 275.000
Sum varige driftsmidler 37.000 49.000 62.000 275.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.405.000 893.000 344.000 518.000
Sum anleggsmidler 1.486.000 942.000 406.000 792.000 118.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 350.000 175.000 605.000 144.000 0
Andre fordringer 47.000 0 0 13.000 134.000
Sum investeringer 36.000 36.000 36.000 36.000
Kasse, bank 1.816.000 1.199.000 1.334.000 2.215.000 455.000
Sum omløpsmidler 2.249.000 1.410.000 1.976.000 2.408.000 589.000
Sum eiendeler 3.735.000 2.352.000 2.382.000 3.200.000 707.000
Sum opptjent egenkapital 340.000 0 -75.000 222.000
Sum egenkapital 1.219.000 100.000 795.000 1.093.000 262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 193.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -238.000 167.000 86.000 84.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.199.000 1.033.000 1.054.000 1.077.000 117.000
Leverandørgjeld 613.000 515.000 88.000 503.000 0
Betalbar skatt 113.000 0 15.000 220.000 103.000
Skyldig offentlige avgifter 460.000 159.000 54.000 196.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 368.000 378.000 289.000 28.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 1.317.000 1.219.000 532.000 1.031.000 329.000
Sum gjeld og egenkapital 3.734.000 2.352.000 2.381.000 3.200.000 708.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 932.000 191.000 1.444.000 1.377.000 260.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.2 3.7 2.3 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8 1.2 3.8 2.4 1.8
Soliditet 32.6 4.3 33.4 34.1 37.0
Resultatgrad 24.5 -23.8 -8.9 8.2 23.5
Rentedekningsgrad 38.1 -37.9 -12.0 4.6 41.4
Gjeldsgrad 2.1 22.5 2.0 1.9 1.7
Total kapitalrentabilitet 32.7 -32.2 -11.5 12.3 52.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex