Kwality Pizza DA
Juridisk navn:  Kwality Pizza DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64833060
Are Frodes Vei 21 Are Frodes Vei 21 Fax:
1461 Lørenskog 1461 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 982844843
Aksjekapital: 190.000 NOK
Etableringsdato: 1/8/2001 1
Foretakstype: DA
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 665.000
Resultat: 71.000
Egenkapital: 190.000
Regnskap for  Kwality Pizza DA
Resultat 2002
Driftsinntekter 665.000
Driftskostnader -594.000
Driftsresultat 71.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 71.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 155.000
Sum omløpsmidler 35.000
Sum eiendeler 190.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 190.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 190.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 665.000
Varekostnad -341.000
Lønninger 0
Avskrivning -55.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -198.000
Driftskostnader -594.000
Driftsresultat 71.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 155.000
Varebeholdning 24.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 3.000
Sum investeringer
Kasse, bank 8.000
Sum omløpsmidler 35.000
Sum eiendeler 190.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 190.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 190.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad 10.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 37.4
Signatur
13.08.2007
DELTAKERENE HVER FOR SEG.
Prokurister
13.08.2007
DAGLIG LEDER ALENE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex