Lægreid & Karp As
Juridisk navn:  Lægreid & Karp As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21907924
Anton Schjøths Gate 12 Anton Schjøths Gate 12 Fax:
0454 Oslo 454 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990015961
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/23/2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25%
Resultat  
  
102.78%
Egenkapital  
  
58.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 160.000 128.000 249.000 1.225.000 1.456.000
Resultat: 73.000 36.000 92.000 -85.000 -10.000
Egenkapital: 154.000 97.000 72.000 -8.000 77.000
Regnskap for  Lægreid & Karp As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 160.000 128.000 249.000 1.225.000 1.456.000
Driftskostnader -87.000 -92.000 -157.000 -1.309.000 -1.466.000
Driftsresultat 73.000 36.000 92.000 -84.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 73.000 36.000 92.000 -85.000 -10.000
Skattekostnad -16.000 -10.000 -12.000 0 -3.000
Årsresultat 57.000 26.000 80.000 -85.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 119.000 86.000 86.000 76.000 76.000
Sum omløpsmidler 105.000 46.000 43.000 171.000 253.000
Sum eiendeler 224.000 132.000 129.000 247.000 329.000
Sum opptjent egenkapital 124.000 67.000 42.000 -38.000 47.000
Sum egenkapital 154.000 97.000 72.000 -8.000 77.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 70.000 34.000 57.000 255.000 252.000
Sum gjeld og egenkapital 224.000 131.000 129.000 247.000 329.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 160.000 135.000 242.000 1.225.000 1.456.000
Andre inntekter 0 -8.000 8.000 0 0
Driftsinntekter 160.000 128.000 249.000 1.225.000 1.456.000
Varekostnad -55.000 -6.000 -10.000 -158.000 -648.000
Lønninger 0 -3.000 -6.000 -942.000 -502.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -83.000 -141.000 -209.000 -316.000
Driftskostnader -87.000 -92.000 -157.000 -1.309.000 -1.466.000
Driftsresultat 73.000 36.000 92.000 -84.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -110.000
Årsresultat 57.000 26.000 80.000 -85.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 119.000 86.000 86.000 76.000 76.000
Sum anleggsmidler 119.000 86.000 86.000 76.000 76.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 25.000 8.000 0 207.000
Andre fordringer 0 0 0 0 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 105.000 21.000 35.000 171.000 30.000
Sum omløpsmidler 105.000 46.000 43.000 171.000 253.000
Sum eiendeler 224.000 132.000 129.000 247.000 329.000
Sum opptjent egenkapital 124.000 67.000 42.000 -38.000 47.000
Sum egenkapital 154.000 97.000 72.000 -8.000 77.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 0 4.000 0 7.000
Betalbar skatt 16.000 10.000 12.000 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 21.000 2.000 27.000 155.000 84.000
Utbytte 0 0 0 0 -110.000
Annen kortsiktig gjeld 22.000 22.000 13.000 99.000 48.000
Sum kortsiktig gjeld 70.000 34.000 57.000 255.000 252.000
Sum gjeld og egenkapital 224.000 131.000 129.000 247.000 329.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.000 12.000 -14.000 -84.000 1.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 0.8 0.7 1.0
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 0.8 0.7 1.1
Soliditet 68.8 7 55.8 -3.2 23.4
Resultatgrad 45.6 28.1 36.9 -6.9 -0.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.8 -31.9 3.3
Total kapitalrentabilitet 32.6 27.5 71.3 -3.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex