Lærvarer AS
Juridisk navn:  Lærvarer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52721049
Longhammarvegen 27 Longhammarvegen 27 Fax: 52721049
5536 Haugesund 5536 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 916904118
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/28/1974
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.9%
Resultat  
  
132.73%
Egenkapital  
  
6.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.694.000 4.100.000 4.756.000 5.323.000 5.520.000
Resultat: 36.000 -110.000 -124.000 -33.000 0
Egenkapital: 586.000 550.000 661.000 784.000 817.000
Regnskap for  Lærvarer AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.694.000 4.100.000 4.756.000 5.323.000 5.520.000
Driftskostnader -3.658.000 -4.202.000 -4.874.000 -5.355.000 -5.514.000
Driftsresultat 35.000 -101.000 -118.000 -31.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 1.000 -10.000 -6.000 -2.000 -6.000
Finans 1.000 -10.000 -6.000 -1.000 -5.000
Resultat før skatt 36.000 -110.000 -124.000 -33.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 -30.000
Årsresultat 36.000 -110.000 -124.000 -33.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 9.000 13.000 62.000 107.000
Sum omløpsmidler 1.001.000 1.043.000 1.242.000 1.370.000 1.397.000
Sum eiendeler 1.033.000 1.052.000 1.255.000 1.432.000 1.504.000
Sum opptjent egenkapital 486.000 450.000 561.000 684.000 717.000
Sum egenkapital 586.000 550.000 661.000 784.000 817.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 447.000 502.000 594.000 636.000 687.000
Sum gjeld og egenkapital 1.033.000 1.052.000 1.255.000 1.430.000 1.504.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.669.000 4.100.000 4.756.000 5.323.000 5.520.000
Andre inntekter 25.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.694.000 4.100.000 4.756.000 5.323.000 5.520.000
Varekostnad -1.771.000 -2.169.000 -2.325.000 -2.562.000 -2.755.000
Lønninger -1.050.000 -994.000 -1.325.000 -1.448.000 -1.415.000
Avskrivning -7.000 -4.000 -49.000 -65.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -830.000 -1.035.000 -1.175.000 -1.275.000 -1.215.000
Driftskostnader -3.658.000 -4.202.000 -4.874.000 -5.355.000 -5.514.000
Driftsresultat 35.000 -101.000 -118.000 -31.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 1.000 -10.000 -6.000 -2.000 -6.000
Finans 1.000 -10.000 -6.000 -1.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 36.000 -110.000 -124.000 -33.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 29.000 6.000 10.000 59.000 104.000
Sum varige driftsmidler 29.000 6.000 10.000 59.000 104.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 32.000 9.000 13.000 62.000 107.000
Varebeholdning 287.000 285.000 542.000 656.000 662.000
Kundefordringer 5.000 0 0 0 0
Andre fordringer 31.000 151.000 142.000 115.000 116.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 678.000 608.000 558.000 598.000 619.000
Sum omløpsmidler 1.001.000 1.043.000 1.242.000 1.370.000 1.397.000
Sum eiendeler 1.033.000 1.052.000 1.255.000 1.432.000 1.504.000
Sum opptjent egenkapital 486.000 450.000 561.000 684.000 717.000
Sum egenkapital 586.000 550.000 661.000 784.000 817.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 10.000 0
Leverandørgjeld 134.000 245.000 240.000 284.000 222.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 30.000
Skyldig offentlige avgifter 211.000 167.000 216.000 231.000 228.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 101.000 91.000 139.000 122.000 207.000
Sum kortsiktig gjeld 447.000 502.000 594.000 636.000 687.000
Sum gjeld og egenkapital 1.033.000 1.052.000 1.255.000 1.430.000 1.504.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 554.000 541.000 648.000 734.000 710.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.1 2.1 2.2 2.0
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.2 1.2 1.1
Soliditet 56.7 52.3 52.7 54.8 54.3
Resultatgrad 0.9 -2.5 -2.5 -0.6 0.1
Rentedekningsgrad - -10.1 -19.7 -15.0 1.2
Gjeldsgrad 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 3.4 -9.6 -9.4 -2.1 0.5
Signatur
01.05.2017
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Prokurister
01.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex