Laterna Magica AS
Juridisk navn:  Laterna Magica AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22551411
Postboks 2898 Solli Drammensveien 67 Fax: 22921044
0230 Oslo 271 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 978661203
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/6/1997 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
35.29%
Egenkapital  
  
-73.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 159.000 97.000
Resultat: -22.000 -34.000 -50.000 38.000 -53.000
Egenkapital: 8.000 30.000 64.000 234.000 210.000
Regnskap for  Laterna Magica AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 159.000 97.000
Driftskostnader -21.000 -34.000 -50.000 -121.000 -150.000
Driftsresultat -21.000 -34.000 -50.000 38.000 -53.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -22.000 -34.000 -50.000 38.000 -53.000
Skattekostnad 0 0 -119.000 -15.000 4.000
Årsresultat -22.000 -34.000 -170.000 24.000 -50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 14.000 26.000 157.000 199.000
Sum omløpsmidler 16.000 17.000 38.000 81.000 12.000
Sum eiendeler 18.000 31.000 64.000 238.000 211.000
Sum opptjent egenkapital -92.000 -70.000 -36.000 134.000 110.000
Sum egenkapital 8.000 30.000 64.000 234.000 210.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 1.000 1.000 5.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 18.000 31.000 65.000 239.000 211.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 159.000 97.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 159.000 97.000
Varekostnad 0 0 0 -3.000 -1.000
Lønninger 0 0 0 -2.000 -1.000
Avskrivning -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -22.000 -38.000 -104.000 -136.000
Driftskostnader -21.000 -34.000 -50.000 -121.000 -150.000
Driftsresultat -21.000 -34.000 -50.000 38.000 -53.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 -34.000 -170.000 24.000 -50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 119.000 134.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 14.000 26.000 38.000 65.000
Sum varige driftsmidler 2.000 14.000 26.000 38.000 65.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 14.000 26.000 157.000 199.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 14.000 34.000 75.000 0
Andre fordringer 0 0 0 1.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 3.000 4.000 5.000 5.000
Sum omløpsmidler 16.000 17.000 38.000 81.000 12.000
Sum eiendeler 18.000 31.000 64.000 238.000 211.000
Sum opptjent egenkapital -92.000 -70.000 -36.000 134.000 110.000
Sum egenkapital 8.000 30.000 64.000 234.000 210.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 2.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 1.000 1.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 1.000 1.000 5.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 18.000 31.000 65.000 239.000 211.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000 16.000 37.000 76.000 11.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1 3 16.2 12.0
Likviditetsgrad 2 1.6 1 3 16.2 12.1
Soliditet 44.4 96.8 98.5 97.9 99.5
Resultatgrad 23.9 -54.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -116.7 -109.7 -76.9 15.9 -25.1
Signatur
08.06.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex