Lauda Bygg Gruppen
Juridisk navn:  Lauda Bygg Gruppen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46380597
Hammerlandsgrenda 1 Hammerlandsgrenda 1 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 997836553
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/23/2012
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
184.65%
Resultat  
  
-154.11%
Egenkapital  
  
-22.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012
Omsetning: 4.990.000 1.753.000
Resultat: -171.000 316.000
Egenkapital: 165.000 213.000
Regnskap for  Lauda Bygg Gruppen
Resultat 2013 2012
Driftsinntekter 4.990.000 1.753.000
Driftskostnader -5.160.000 -1.437.000
Driftsresultat -170.000 316.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -3.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt -171.000 316.000
Skattekostnad 123.000 -103.000
Årsresultat -48.000 213.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 357.000 73.000
Sum omløpsmidler 273.000 398.000
Sum eiendeler 630.000 471.000
Sum opptjent egenkapital 165.000 213.000
Sum egenkapital 165.000 213.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 464.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 629.000 471.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.990.000 1.752.000
Andre inntekter 0 1.000
Driftsinntekter 4.990.000 1.753.000
Varekostnad -790.000 0
Lønninger -1.305.000 -150.000
Avskrivning -69.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.996.000 -1.287.000
Driftskostnader -5.160.000 -1.437.000
Driftsresultat -170.000 316.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -3.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -48.000 213.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 336.000 0
Sum varige driftsmidler 336.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 357.000 73.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 185.000 322.000
Andre fordringer 0 40.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 88.000 36.000
Sum omløpsmidler 273.000 398.000
Sum eiendeler 630.000 471.000
Sum opptjent egenkapital 165.000 213.000
Sum egenkapital 165.000 213.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld -15.000 24.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 426.000 198.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 464.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 629.000 471.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -191.000 140.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.5
Likviditetsgrad 2 0.6 1.6
Soliditet 26.2 45.2
Resultatgrad -3.4 18.0
Rentedekningsgrad -56.0
Gjeldsgrad 2.8 1.2
Total kapitalrentabilitet -26.7 67.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex