Lavvo Østlandet As
Juridisk navn:  Lavvo Østlandet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62352544
Vardalsvegen 261 Vardalsvegen 261 Fax: 62368700
2825 Gjøvik 2825 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 888138072
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 4/10/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
63.4%
Resultat  
  
-2.28%
Egenkapital  
  
14.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.505.000 3.369.000 3.284.000 4.385.000 3.375.000
Resultat: 385.000 394.000 309.000 655.000 75.000
Egenkapital: 2.333.000 2.034.000 1.745.000 1.588.000 1.298.000
Regnskap for  Lavvo Østlandet As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.505.000 3.369.000 3.284.000 4.385.000 3.375.000
Driftskostnader -5.054.000 -2.963.000 -2.959.000 -3.715.000 -3.300.000
Driftsresultat 451.000 406.000 325.000 671.000 75.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 3.000 3.000
Finanskostnader -66.000 -14.000 -17.000 -20.000 -3.000
Finans -65.000 -12.000 -16.000 -17.000 0
Resultat før skatt 385.000 394.000 309.000 655.000 75.000
Skattekostnad -86.000 -93.000 -78.000 -176.000 -21.000
Årsresultat 299.000 301.000 231.000 479.000 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.960.000 1.365.000 1.254.000 931.000 584.000
Sum omløpsmidler 1.601.000 455.000 492.000 700.000 1.115.000
Sum eiendeler 4.561.000 1.820.000 1.746.000 1.631.000 1.699.000
Sum opptjent egenkapital 2.180.000 1.881.000 1.592.000 1.436.000 1.145.000
Sum egenkapital 2.333.000 2.034.000 1.745.000 1.588.000 1.298.000
Sum langsiktig gjeld 1.396.000 174.000 208.000 291.000 0
Sum kortsiktig gjeld 833.000 -388.000 -206.000 -248.000 401.000
Sum gjeld og egenkapital 4.562.000 1.820.000 1.747.000 1.632.000 1.699.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 393.000 304.000 988.000 2.087.000 1.060.000
Andre inntekter 5.112.000 3.065.000 2.295.000 2.298.000 2.316.000
Driftsinntekter 5.505.000 3.369.000 3.284.000 4.385.000 3.375.000
Varekostnad -346.000 -111.000 -491.000 -1.204.000 -803.000
Lønninger -2.351.000 -1.721.000 -1.219.000 -1.119.000 -1.460.000
Avskrivning -475.000 -363.000 -403.000 -318.000 -313.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.882.000 -768.000 -846.000 -1.074.000 -724.000
Driftskostnader -5.054.000 -2.963.000 -2.959.000 -3.715.000 -3.300.000
Driftsresultat 451.000 406.000 325.000 671.000 75.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 3.000 3.000
Finanskostnader -66.000 -14.000 -17.000 -20.000 -3.000
Finans -65.000 -12.000 -16.000 -17.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -11.000 -75.000 -188.000 0
Årsresultat 299.000 301.000 231.000 479.000 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 9.000 0 10.000
Fast eiendom 198.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 3.000 7.000 11.000 0
Driftsløsøre 2.701.000 1.362.000 1.238.000 920.000 574.000
Sum varige driftsmidler 2.900.000 1.365.000 1.245.000 931.000 574.000
Sum finansielle anleggsmidler 61.000 1.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.960.000 1.365.000 1.254.000 931.000 584.000
Varebeholdning 134.000 138.000 85.000 155.000 96.000
Kundefordringer 326.000 182.000 178.000 358.000 295.000
Andre fordringer 109.000 80.000 119.000 160.000 229.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.032.000 54.000 110.000 26.000 494.000
Sum omløpsmidler 1.601.000 455.000 492.000 700.000 1.115.000
Sum eiendeler 4.561.000 1.820.000 1.746.000 1.631.000 1.699.000
Sum opptjent egenkapital 2.180.000 1.881.000 1.592.000 1.436.000 1.145.000
Sum egenkapital 2.333.000 2.034.000 1.745.000 1.588.000 1.298.000
Sum avsetninger til forpliktelser 98.000 26.000 0 26.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 -750.000 -617.000 -853.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.396.000 174.000 208.000 291.000 0
Leverandørgjeld 196.000 18.000 1.000 21.000 73.000
Betalbar skatt 14.000 58.000 113.000 140.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 263.000 137.000 112.000 139.000 118.000
Utbytte 0 -11.000 -75.000 -188.000 0
Annen kortsiktig gjeld 359.000 150.000 110.000 117.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 833.000 -388.000 -206.000 -248.000 401.000
Sum gjeld og egenkapital 4.562.000 1.820.000 1.747.000 1.632.000 1.699.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 768.000 843.000 698.000 948.000 714.000
Likviditetsgrad 1 1.9 -1.2 -2.8 2.8
Likviditetsgrad 2 1.8 -0.8 -2.1 2.6
Soliditet 51.1 111.8 99.9 97.4 76.4
Resultatgrad 8.2 12.1 9.9 15.3 2.2
Rentedekningsgrad 6.8 2 19.1 33.7 26.0
Gjeldsgrad 1 -0.1 0 0.0 0.3
Total kapitalrentabilitet 9.9 22.4 18.7 41.3 4.6
Signatur
16.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex