Ledvance As
Juridisk navn:  Ledvance As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67836700
Postboks 30 Lilleaker Fornebuveien 5 Fax: 67836740
0216 Oslo 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 915076742
Aksjekapital: 20.000.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 11/12/1946
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.81%
Resultat  
  
-49.55%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 181.297.000 196.655.000 187.843.000 292.059.000 352.550.000
Resultat: 3.160.000 6.264.000 6.805.000 21.353.000 37.916.000
Egenkapital: 28.140.000 28.140.000 28.140.000 28.140.000 21.508.000
Regnskap for  Ledvance As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 181.297.000 196.655.000 187.843.000 292.059.000 352.550.000
Driftskostnader -178.021.000 -190.174.000 -181.091.000 -270.606.000 -314.674.000
Driftsresultat 3.276.000 6.481.000 6.752.000 21.453.000 37.875.000
Finansinntekter 137.000 82.000 176.000 117.000 307.000
Finanskostnader -252.000 -299.000 -122.000 -217.000 -266.000
Finans -115.000 -217.000 54.000 -100.000 41.000
Resultat før skatt 3.160.000 6.264.000 6.805.000 21.353.000 37.916.000
Skattekostnad -667.000 -1.519.000 -1.667.000 -5.499.000 -10.506.000
Årsresultat 2.493.000 4.745.000 5.139.000 15.854.000 27.410.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 29.000 79.000 486.000 1.143.000
Sum omløpsmidler 67.085.000 70.783.000 71.079.000 64.528.000 87.743.000
Sum eiendeler 67.103.000 70.812.000 71.158.000 65.014.000 88.886.000
Sum opptjent egenkapital 8.140.000 8.140.000 8.140.000 8.140.000 1.508.000
Sum egenkapital 28.140.000 28.140.000 28.140.000 28.140.000 21.508.000
Sum langsiktig gjeld 1.323.000 1.731.000 2.080.000 2.570.000 3.316.000
Sum kortsiktig gjeld 37.641.000 40.942.000 40.938.000 34.306.000 64.062.000
Sum gjeld og egenkapital 67.104.000 70.813.000 71.158.000 65.016.000 88.886.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 181.297.000 196.655.000 187.474.000 291.878.000 352.550.000
Andre inntekter 0 0 369.000 181.000 0
Driftsinntekter 181.297.000 196.655.000 187.843.000 292.059.000 352.550.000
Varekostnad -146.288.000 -153.325.000 -145.801.000 -219.378.000 -263.225.000
Lønninger -16.582.000 -19.635.000 -19.209.000 -28.294.000 -31.456.000
Avskrivning -11.000 -50.000 -107.000 -494.000 -642.000
Nedskrivning 0 0 0 -143.000 0
Andre driftskostnader -15.140.000 -17.164.000 -15.974.000 -22.297.000 -19.351.000
Driftskostnader -178.021.000 -190.174.000 -181.091.000 -270.606.000 -314.674.000
Driftsresultat 3.276.000 6.481.000 6.752.000 21.453.000 37.875.000
Finansinntekter 137.000 82.000 176.000 117.000 307.000
Finanskostnader -252.000 -299.000 -122.000 -217.000 -266.000
Finans -115.000 -217.000 54.000 -100.000 41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.493.000 -4.745.000 -5.139.000 -15.000.000 -27.000.000
Årsresultat 2.493.000 4.745.000 5.139.000 15.854.000 27.410.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 466.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 29.000 79.000 186.000 377.000
Sum varige driftsmidler 18.000 29.000 79.000 186.000 377.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 300.000 300.000
Sum anleggsmidler 18.000 29.000 79.000 486.000 1.143.000
Varebeholdning 0 0 0 0 191.000
Kundefordringer 27.228.000 35.791.000 35.377.000 19.520.000 49.807.000
Andre fordringer 28.176.000 24.657.000 21.278.000 18.571.000 23.899.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.339.000 9.967.000 14.424.000 5.983.000 6.511.000
Sum omløpsmidler 67.085.000 70.783.000 71.079.000 64.528.000 87.743.000
Sum eiendeler 67.103.000 70.812.000 71.158.000 65.014.000 88.886.000
Sum opptjent egenkapital 8.140.000 8.140.000 8.140.000 8.140.000 1.508.000
Sum egenkapital 28.140.000 28.140.000 28.140.000 28.140.000 21.508.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.323.000 1.731.000 2.080.000 2.570.000 3.316.000
Gjeld til kredittinstitutt 19.006.000 10.021.000 17.378.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.323.000 1.731.000 2.080.000 2.570.000 3.316.000
Leverandørgjeld 1.519.000 1.419.000 1.492.000 1.850.000 10.092.000
Betalbar skatt 1.075.000 1.869.000 2.156.000 4.626.000 10.732.000
Skyldig offentlige avgifter 10.578.000 16.075.000 10.489.000 5.302.000 3.180.000
Utbytte -2.493.000 -4.745.000 -5.139.000 -15.000.000 -27.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.970.000 6.813.000 4.284.000 7.528.000 13.057.000
Sum kortsiktig gjeld 37.641.000 40.942.000 40.938.000 34.306.000 64.062.000
Sum gjeld og egenkapital 67.104.000 70.813.000 71.158.000 65.016.000 88.886.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.444.000 29.841.000 30.141.000 30.222.000 23.681.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 1.7 1.9 1.4
Likviditetsgrad 2 1.8 1.7 1.7 1.9 1.4
Soliditet 41.9 39.7 39.5 43.3 24.2
Resultatgrad 1.8 3.3 3.6 7.3 10.7
Rentedekningsgrad 1 21.7 55.3 98.9 143.5
Gjeldsgrad 1.4 1.5 1.5 1.3 3.1
Total kapitalrentabilitet 5.1 9.3 9.7 33.2 43.0
Signatur
17.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.03.2020
PROKURA I FELLESSKAP
HALVORSEN PER
PROKURA I FELLESSKAP
SØRDAL TERJE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex