Lege Asbjørnsen As
Juridisk navn:  Lege Asbjørnsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55117660
Laguneveien 9 Laguneveien 9 Fax:
5239 Rådal 5239 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 922821135
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/2/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Collegium Økonomi As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 572.000
Resultat: 4.000
Egenkapital: 33.000
Regnskap for  Lege Asbjørnsen As
Resultat 2019
Driftsinntekter 572.000
Driftskostnader -557.000
Driftsresultat 16.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -12.000
Finans -12.000
Resultat før skatt 4.000
Skattekostnad -1.000
Årsresultat 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 298.000
Sum omløpsmidler 186.000
Sum eiendeler 484.000
Sum opptjent egenkapital 3.000
Sum egenkapital 33.000
Sum langsiktig gjeld 376.000
Sum kortsiktig gjeld 75.000
Sum gjeld og egenkapital 484.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 339.000
Andre inntekter 232.000
Driftsinntekter 572.000
Varekostnad -28.000
Lønninger -256.000
Avskrivning -27.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -246.000
Driftskostnader -557.000
Driftsresultat 16.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -12.000
Finans -12.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 275.000
Sum Immatrielle midler 275.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 23.000
Sum varige driftsmidler 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 298.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 4.000
Andre fordringer 73.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 109.000
Sum omløpsmidler 186.000
Sum eiendeler 484.000
Sum opptjent egenkapital 3.000
Sum egenkapital 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 376.000
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 48.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000
Sum kortsiktig gjeld 75.000
Sum gjeld og egenkapital 484.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 111.000
Likviditetsgrad 1 2.5
Likviditetsgrad 2 2.5
Soliditet 6.8
Resultatgrad 2.8
Rentedekningsgrad 1.3
Gjeldsgrad 13.7
Total kapitalrentabilitet 3.3
Signatur
30.05.2019
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex