Leroy Olaf Tonning Sivilarkitekt Mnal
Juridisk navn:  Leroy Olaf Tonning Sivilarkitekt Mnal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51559185
Tjensvollveien 58 Tjensvollveien 58 Fax: 51552355
4021 Stavanger 4021 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 997597176
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/23/2011
Foretakstype: ENK
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 158.000
Resultat: 146.000
Egenkapital: 0
Regnskap for  Leroy Olaf Tonning Sivilarkitekt Mnal
Resultat 2019
Driftsinntekter 158.000
Driftskostnader -12.000
Driftsresultat 146.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 146.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 158.000
Driftsinntekter 158.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -12.000
Driftskostnader -12.000
Driftsresultat 146.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet
Resultatgrad 92.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex