Letnes Arkitektkontor AS
Juridisk navn:  Letnes Arkitektkontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74041700
Nordgata 28 Nordgata 28 Fax: 74041701
7650 Verdal 7650 Verdal
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Verdal
Org.nr: 942321910
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/2/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.64%
Resultat  
  
10.26%
Egenkapital  
  
-9.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 7.740.000 8.117.000 8.088.000 9.032.000 9.232.000
Resultat: -105.000 -117.000 -42.000 -23.000 2.064.000
Egenkapital: 1.951.000 2.163.000 2.150.000 2.195.000 2.219.000
Regnskap for  Letnes Arkitektkontor AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 7.740.000 8.117.000 8.088.000 9.032.000 9.232.000
Driftskostnader -7.708.000 -8.100.000 -8.011.000 -8.943.000 -7.404.000
Driftsresultat 32.000 17.000 77.000 90.000 1.828.000
Finansinntekter 2.000 9.000 2.000 10.000 324.000
Finanskostnader -139.000 -144.000 -122.000 -123.000 -88.000
Finans -137.000 -135.000 -120.000 -113.000 236.000
Resultat før skatt -105.000 -117.000 -42.000 -23.000 2.064.000
Skattekostnad -107.000 130.000 -2.000 -1.000 -503.000
Årsresultat -212.000 13.000 -45.000 -24.000 1.561.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.649.000 3.886.000 4.094.000 4.496.000 3.419.000
Sum omløpsmidler 2.343.000 2.397.000 2.614.000 2.315.000 3.184.000
Sum eiendeler 5.992.000 6.283.000 6.708.000 6.811.000 6.603.000
Sum opptjent egenkapital 1.751.000 1.963.000 1.950.000 1.995.000 2.019.000
Sum egenkapital 1.951.000 2.163.000 2.150.000 2.195.000 2.219.000
Sum langsiktig gjeld 2.470.000 2.724.000 2.679.000 2.819.000 2.009.000
Sum kortsiktig gjeld 1.571.000 1.397.000 1.879.000 1.798.000 2.376.000
Sum gjeld og egenkapital 5.992.000 6.284.000 6.708.000 6.812.000 6.604.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.740.000 8.117.000 8.088.000 8.990.000 9.232.000
Andre inntekter 0 0 0 42.000 0
Driftsinntekter 7.740.000 8.117.000 8.088.000 9.032.000 9.232.000
Varekostnad 0 0 -2.000 0 0
Lønninger -5.727.000 -6.067.000 -5.947.000 -6.232.000 -5.612.000
Avskrivning -130.000 -172.000 -373.000 -274.000 -257.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.851.000 -1.861.000 -1.689.000 -2.437.000 -1.535.000
Driftskostnader -7.708.000 -8.100.000 -8.011.000 -8.943.000 -7.404.000
Driftsresultat 32.000 17.000 77.000 90.000 1.828.000
Finansinntekter 2.000 9.000 2.000 10.000 324.000
Finanskostnader -139.000 -144.000 -122.000 -123.000 -88.000
Finans -137.000 -135.000 -120.000 -113.000 236.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -100.000
Årsresultat -212.000 13.000 -45.000 -24.000 1.561.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 259.000 366.000 117.000 119.000 120.000
Fast eiendom 3.347.000 3.439.000 3.528.000 3.621.000 2.334.000
Maskiner anlegg 30.000 66.000 107.000 175.000 171.000
Driftsløsøre 2.000 4.000 25.000 237.000 450.000
Sum varige driftsmidler 3.379.000 3.509.000 3.660.000 4.033.000 2.955.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 317.000 344.000 344.000
Sum anleggsmidler 3.649.000 3.886.000 4.094.000 4.496.000 3.419.000
Varebeholdning 0 381.000 190.000 310.000 23.000
Kundefordringer 2.113.000 1.924.000 1.984.000 1.377.000 1.723.000
Andre fordringer 111.000 74.000 77.000 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 119.000 19.000 363.000 628.000 1.433.000
Sum omløpsmidler 2.343.000 2.397.000 2.614.000 2.315.000 3.184.000
Sum eiendeler 5.992.000 6.283.000 6.708.000 6.811.000 6.603.000
Sum opptjent egenkapital 1.751.000 1.963.000 1.950.000 1.995.000 2.019.000
Sum egenkapital 1.951.000 2.163.000 2.150.000 2.195.000 2.219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Gjeld til kredittinstitutt 93.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.470.000 2.724.000 2.679.000 2.819.000 2.009.000
Leverandørgjeld 222.000 123.000 118.000 70.000 766.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 693.000 696.000 812.000 681.000 591.000
Utbytte 0 0 0 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 563.000 578.000 949.000 1.047.000 919.000
Sum kortsiktig gjeld 1.571.000 1.397.000 1.879.000 1.798.000 2.376.000
Sum gjeld og egenkapital 5.992.000 6.284.000 6.708.000 6.812.000 6.604.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 772.000 1.000.000 735.000 517.000 808.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.7 1.4 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.3 1.2 1.4
Soliditet 32.6 34.4 32.1 32.2 33.6
Resultatgrad 0.4 0.2 1.0 1.0 19.8
Rentedekningsgrad 0.2 0.1 0.6 0.8 24.5
Gjeldsgrad 2.1 1.9 2.1 2.1 2.0
Total kapitalrentabilitet 0.6 0.4 1.2 1.5 32.6
Signatur
05.12.2016
SELSKAPET TEGNES AV STYRETS FORMANN OG ET STYREMEDLEM.
Prokurister
05.12.2016
PROKURA HVER FOR SEG
LETNES PER AUDUN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex