Lhl Haugesund
Juridisk navn:  Lhl Haugesund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46967104
C/O Kjellfrid Hamkvist Dreiersmauet 1 C/O Kjellfrid Hamkvist Dreiersmauet 1 Fax:
5525 Haugesund 5525 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 985574278
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/24/1946
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 21.000
Resultat: -1.000
Egenkapital: 15.000
Regnskap for  Lhl Haugesund
Resultat 2002
Driftsinntekter 21.000
Driftskostnader -22.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -1.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 15.000
Sum eiendeler 15.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 15.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 15.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 21.000
Varekostnad 0
Lønninger -5.000
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -17.000
Driftskostnader -22.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 15.000
Sum omløpsmidler 15.000
Sum eiendeler 15.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 15.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad -4.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet -6.7
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex