Lillesand Kunstforening
Juridisk navn:  Lillesand Kunstforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91803733
Postboks 188 Fax:
4790 Lillesand 4790 Lillesand
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 976532406
Aksjekapital: 2.406.000 NOK
Etableringsdato: 1/7/1981 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
88.76%
Resultat  
  
431.94%
Egenkapital  
  
11.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2013
Omsetning: 487.000 258.000 600.000 436.000 158.000
Resultat: 239.000 -72.000 363.000 -78.000 -16.000
Egenkapital: 2.406.000 2.167.000 2.232.000 0 1.968.000
Regnskap for  Lillesand Kunstforening
Resultat 2018 2017 2016 2015 2013
Driftsinntekter 487.000 258.000 600.000 436.000 158.000
Driftskostnader -248.000 -338.000 -237.000 -513.000 -190.000
Driftsresultat 239.000 -80.000 363.000 -78.000 -32.000
Finansinntekter 0 9.000 0 0 16.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 9.000 0 0 16.000
Resultat før skatt 239.000 -72.000 363.000 -78.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 239.000 -72.000 363.000 -78.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.520.000 1.374.000 2.232.000 1.971.000 1.352.000
Sum omløpsmidler 0 793.000 0 0 621.000
Sum eiendeler 2.520.000 2.167.000 2.232.000 1.971.000 1.973.000
Sum opptjent egenkapital 0 2.167.000 2.232.000 0 1.968.000
Sum egenkapital 2.406.000 2.167.000 2.232.000 0 1.968.000
Sum langsiktig gjeld 114.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 100.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 2.520.000 2.167.000 2.232.000 100.000 1.973.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 93.000 258.000 71.000 436.000 32.000
Andre inntekter 394.000 0 530.000 0 126.000
Driftsinntekter 487.000 258.000 600.000 436.000 158.000
Varekostnad 0 0 0 -426.000 -140.000
Lønninger 0 -9.000 0 -44.000 -12.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -248.000 -329.000 -237.000 -43.000 -38.000
Driftskostnader -248.000 -338.000 -237.000 -513.000 -190.000
Driftsresultat 239.000 -80.000 363.000 -78.000 -32.000
Finansinntekter 0 9.000 0 0 16.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 9.000 0 0 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 239.000 -72.000 363.000 -78.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.254.000 0 0 1.971.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 1.266.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.266.000 1.374.000 2.231.000 0 86.000
Sum varige driftsmidler 1.266.000 1.374.000 2.231.000 0 1.352.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.520.000 1.374.000 2.232.000 1.971.000 1.352.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 793.000 0 0 621.000
Sum omløpsmidler 0 793.000 0 0 621.000
Sum eiendeler 2.520.000 2.167.000 2.232.000 1.971.000 1.973.000
Sum opptjent egenkapital 0 2.167.000 2.232.000 0 1.968.000
Sum egenkapital 2.406.000 2.167.000 2.232.000 0 1.968.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 114.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 100.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 100.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 2.520.000 2.167.000 2.232.000 100.000 1.973.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 793.000 0 -100.000 616.000
Likviditetsgrad 1 0.0 124.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 124.3
Soliditet 95.5 1 1 0.0 99.7
Resultatgrad 49.1 60.5 -17.9 -20.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 9.5 -3.3 16.3 -78.0 -0.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex