Lima Rør AS
Juridisk navn:  Lima Rør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51618363
Opstadveien 2 Opstadveien 2 Fax: 51618666
4331 Ålgård 4331 Ålgård
Fylke: Kommune:
Rogaland Gjesdal
Org.nr: 981353633
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 11/16/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.35%
Resultat  
  
121.98%
Egenkapital  
  
21.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 17.769.000 17.029.000 16.322.000 18.023.000 21.818.000
Resultat: 2.262.000 1.019.000 1.304.000 2.286.000 2.400.000
Egenkapital: 4.165.000 3.425.000 3.425.000 2.450.000 2.288.000
Regnskap for  Lima Rør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 17.769.000 17.029.000 16.322.000 18.023.000 21.818.000
Driftskostnader -15.489.000 -16.000.000 -15.034.000 -15.752.000 -19.467.000
Driftsresultat 2.281.000 1.029.000 1.288.000 2.271.000 2.352.000
Finansinntekter 28.000 24.000 29.000 54.000 78.000
Finanskostnader -47.000 -34.000 -13.000 -39.000 -30.000
Finans -19.000 -10.000 16.000 15.000 48.000
Resultat før skatt 2.262.000 1.019.000 1.304.000 2.286.000 2.400.000
Skattekostnad -522.000 -249.000 -329.000 -624.000 -654.000
Årsresultat 1.740.000 770.000 975.000 1.662.000 1.747.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 163.000 209.000 210.000 635.000 748.000
Sum omløpsmidler 9.094.000 9.135.000 6.031.000 7.165.000 7.307.000
Sum eiendeler 9.257.000 9.344.000 6.241.000 7.800.000 8.055.000
Sum opptjent egenkapital 4.065.000 3.325.000 3.325.000 2.350.000 2.188.000
Sum egenkapital 4.165.000 3.425.000 3.425.000 2.450.000 2.288.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 860.000 958.000
Sum kortsiktig gjeld 5.092.000 5.919.000 2.816.000 4.490.000 4.809.000
Sum gjeld og egenkapital 9.257.000 9.344.000 6.241.000 7.800.000 8.055.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.769.000 17.029.000 16.263.000 17.908.000 21.770.000
Andre inntekter 0 0 59.000 115.000 48.000
Driftsinntekter 17.769.000 17.029.000 16.322.000 18.023.000 21.818.000
Varekostnad -7.269.000 -8.059.000 -7.510.000 -8.174.000 -11.373.000
Lønninger -5.647.000 -5.422.000 -5.152.000 -5.169.000 -5.473.000
Avskrivning -65.000 -59.000 -81.000 -107.000 -96.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.508.000 -2.460.000 -2.291.000 -2.302.000 -2.525.000
Driftskostnader -15.489.000 -16.000.000 -15.034.000 -15.752.000 -19.467.000
Driftsresultat 2.281.000 1.029.000 1.288.000 2.271.000 2.352.000
Finansinntekter 28.000 24.000 29.000 54.000 78.000
Finanskostnader -47.000 -34.000 -13.000 -39.000 -30.000
Finans -19.000 -10.000 16.000 15.000 48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -770.000 0 -1.500.000 -2.000.000
Årsresultat 1.740.000 770.000 975.000 1.662.000 1.747.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 4.000 4.000 0 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 156.000 203.000 204.000 634.000 741.000
Sum varige driftsmidler 156.000 203.000 204.000 634.000 741.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 163.000 209.000 210.000 635.000 748.000
Varebeholdning 2.776.000 2.715.000 2.711.000 2.946.000 2.667.000
Kundefordringer 3.372.000 3.085.000 1.389.000 1.999.000 1.450.000
Andre fordringer 585.000 575.000 490.000 472.000 480.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.360.000 2.760.000 1.441.000 1.748.000 2.711.000
Sum omløpsmidler 9.094.000 9.135.000 6.031.000 7.165.000 7.307.000
Sum eiendeler 9.257.000 9.344.000 6.241.000 7.800.000 8.055.000
Sum opptjent egenkapital 4.065.000 3.325.000 3.325.000 2.350.000 2.188.000
Sum egenkapital 4.165.000 3.425.000 3.425.000 2.450.000 2.288.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 4.000 4.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 860.000 958.000
Leverandørgjeld 904.000 2.581.000 457.000 927.000 567.000
Betalbar skatt 524.000 249.000 335.000 615.000 616.000
Skyldig offentlige avgifter 1.225.000 986.000 709.000 962.000 997.000
Utbytte -1.000.000 -770.000 0 -1.500.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.439.000 1.333.000 1.314.000 481.000 625.000
Sum kortsiktig gjeld 5.092.000 5.919.000 2.816.000 4.490.000 4.809.000
Sum gjeld og egenkapital 9.257.000 9.344.000 6.241.000 7.800.000 8.055.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.002.000 3.216.000 3.215.000 2.675.000 2.498.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 2.1 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.2 1.0 1.0
Soliditet 4 36.7 54.9 31.4 28.4
Resultatgrad 12.8 6 7.9 12.6 10.8
Rentedekningsgrad 48.5 30.3 99.1 59.6 81.0
Gjeldsgrad 1.2 1.7 0.8 2.2 2.5
Total kapitalrentabilitet 24.9 11.3 21.1 29.8 30.2
Signatur
04.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex