Llentab AS
Juridisk navn:  Llentab AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97707300
Bjørndalsskogen 95 Bjørndalsskogen 95 Fax: 55392609
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 943246416
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 4/1/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.26%
Resultat  
  
-54.57%
Egenkapital  
  
12.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 80.554.000 107.774.000 84.585.000 89.400.000 109.206.000
Resultat: 189.000 416.000 -1.313.000 12.000 1.951.000
Egenkapital: 1.674.000 1.486.000 1.070.000 2.383.000 2.371.000
Regnskap for  Llentab AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 80.554.000 107.774.000 84.585.000 89.400.000 109.206.000
Driftskostnader -80.310.000 -107.320.000 -85.911.000 -89.306.000 -107.269.000
Driftsresultat 244.000 454.000 -1.325.000 93.000 1.937.000
Finansinntekter 45.000 34.000 93.000 34.000 106.000
Finanskostnader -102.000 -73.000 -82.000 -116.000 -91.000
Finans -57.000 -39.000 11.000 -82.000 15.000
Resultat før skatt 189.000 416.000 -1.313.000 12.000 1.951.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -1.945.000
Årsresultat 189.000 416.000 -1.313.000 12.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 825.000 976.000 282.000 575.000 1.878.000
Sum omløpsmidler 19.010.000 14.898.000 21.307.000 15.407.000 15.922.000
Sum eiendeler 19.835.000 15.874.000 21.589.000 15.982.000 17.800.000
Sum opptjent egenkapital 605.000 416.000 0 34.000 22.000
Sum egenkapital 1.674.000 1.486.000 1.070.000 2.383.000 2.371.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 409.000
Sum kortsiktig gjeld 18.160.000 14.388.000 20.520.000 13.599.000 15.019.000
Sum gjeld og egenkapital 19.835.000 15.874.000 21.590.000 15.982.000 17.799.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 80.325.000 107.676.000 84.522.000 89.265.000 109.196.000
Andre inntekter 229.000 98.000 63.000 135.000 10.000
Driftsinntekter 80.554.000 107.774.000 84.585.000 89.400.000 109.206.000
Varekostnad -66.105.000 -92.113.000 -69.790.000 -68.867.000 -81.481.000
Lønninger -7.871.000 -8.333.000 -10.148.000 -10.797.000 -14.376.000
Avskrivning -330.000 -246.000 -174.000 -453.000 -691.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.004.000 -6.628.000 -5.799.000 -9.189.000 -10.721.000
Driftskostnader -80.310.000 -107.320.000 -85.911.000 -89.306.000 -107.269.000
Driftsresultat 244.000 454.000 -1.325.000 93.000 1.937.000
Finansinntekter 45.000 34.000 93.000 34.000 106.000
Finanskostnader -102.000 -73.000 -82.000 -116.000 -91.000
Finans -57.000 -39.000 11.000 -82.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 189.000 416.000 -1.313.000 12.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 825.000 975.000 282.000 574.000 1.877.000
Sum varige driftsmidler 825.000 975.000 282.000 574.000 1.877.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Sum anleggsmidler 825.000 976.000 282.000 575.000 1.878.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 14.749.000 10.978.000 8.845.000 1.457.000 5.653.000
Andre fordringer 1.854.000 772.000 590.000 1.473.000 1.786.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.407.000 3.147.000 11.872.000 11.069.000 8.483.000
Sum omløpsmidler 19.010.000 14.898.000 21.307.000 15.407.000 15.922.000
Sum eiendeler 19.835.000 15.874.000 21.589.000 15.982.000 17.800.000
Sum opptjent egenkapital 605.000 416.000 0 34.000 22.000
Sum egenkapital 1.674.000 1.486.000 1.070.000 2.383.000 2.371.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 409.000
Leverandørgjeld 12.909.000 9.575.000 5.974.000 8.941.000 2.999.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.513.000 3.143.000 3.941.000 659.000 995.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.738.000 1.670.000 10.605.000 3.999.000 11.025.000
Sum kortsiktig gjeld 18.160.000 14.388.000 20.520.000 13.599.000 15.019.000
Sum gjeld og egenkapital 19.835.000 15.874.000 21.590.000 15.982.000 17.799.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 850.000 510.000 787.000 1.808.000 903.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1.1 1.1
Soliditet 8.4 9.4 5 14.9 13.3
Resultatgrad 0.3 0.4 -1.6 0.1 1.8
Rentedekningsgrad 2.4 6.2 -16.2 0.8 22.5
Gjeldsgrad 10.8 9.7 19.2 5.7 6.5
Total kapitalrentabilitet 1.5 3.1 -5.7 0.8 11.5
Signatur
15.05.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
15.05.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex