Logiopti As
Juridisk navn:  Logiopti As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Granåsen 10 Granåsen 10 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 993904600
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/6/2009 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: tekågel invest 384 as
Revisor: Asker Og Bærum Revisjon As
Regnskapsfører: Ib Regnskapstjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.57%
Resultat  
  
207.25%
Egenkapital  
  
108.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.087.000 1.687.000 2.257.000 1.168.000 0
Resultat: 296.000 -276.000 -6.000 7.000 -59.000
Egenkapital: 24.000 -272.000 5.000 25.000 19.000
Regnskap for  Logiopti As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.087.000 1.687.000 2.257.000 1.168.000 0
Driftskostnader -785.000 -1.958.000 -2.239.000 -1.061.000 -59.000
Driftsresultat 302.000 -271.000 18.000 107.000 -59.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -5.000 -24.000 -100.000 0
Finans -5.000 -5.000 -24.000 -100.000 0
Resultat før skatt 296.000 -276.000 -6.000 7.000 -59.000
Skattekostnad -1.000 0 -15.000 0 0
Årsresultat 295.000 -276.000 -21.000 7.000 -59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 100.000
Sum omløpsmidler 230.000 46.000 132.000 206.000 2.000
Sum eiendeler 230.000 46.000 132.000 206.000 102.000
Sum opptjent egenkapital -76.000 -372.000 -95.000 -75.000 -81.000
Sum egenkapital 24.000 -272.000 5.000 25.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 84.000
Sum kortsiktig gjeld 206.000 318.000 127.000 180.000 0
Sum gjeld og egenkapital 230.000 46.000 132.000 205.000 103.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.087.000 1.687.000 2.257.000 1.168.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.087.000 1.687.000 2.257.000 1.168.000 0
Varekostnad 0 0 0 -512.000 0
Lønninger -467.000 -1.519.000 -1.922.000 -323.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -318.000 -439.000 -317.000 -226.000 -59.000
Driftskostnader -785.000 -1.958.000 -2.239.000 -1.061.000 -59.000
Driftsresultat 302.000 -271.000 18.000 107.000 -59.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -5.000 -24.000 -100.000 0
Finans -5.000 -5.000 -24.000 -100.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 295.000 -276.000 -21.000 7.000 -59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 100.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 88.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 230.000 46.000 43.000 206.000 2.000
Sum omløpsmidler 230.000 46.000 132.000 206.000 2.000
Sum eiendeler 230.000 46.000 132.000 206.000 102.000
Sum opptjent egenkapital -76.000 -372.000 -95.000 -75.000 -81.000
Sum egenkapital 24.000 -272.000 5.000 25.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 84.000
Leverandørgjeld 22.000 31.000 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 15.000 15.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 332.000 269.000 112.000 149.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -149.000 3.000 0 31.000 0
Sum kortsiktig gjeld 206.000 318.000 127.000 180.000 0
Sum gjeld og egenkapital 230.000 46.000 132.000 205.000 103.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000 -272.000 5.000 26.000 2.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.1 1 1.1 0.0
Soliditet 10.4 -591.3 3.8 12.2 18.4
Resultatgrad 27.8 -16.1 0.8 9.2
Rentedekningsgrad 60.4 -54.2 0.8 1.1
Gjeldsgrad 8.6 -1.2 25.4 7.2 4.4
Total kapitalrentabilitet 131.3 -589.1 13.6 52.2 -57.3
Signatur
01.04.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Regnskapsføring ikke ihht. Lov/forskrift gir misvisende
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex