Ludwig Mack AS
Juridisk navn:  Ludwig Mack AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77624500
Postboks 6142 Muségata 1 Fax: 77657835
9291 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 914129435
Aksjekapital: 22.749.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/1/1910 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-18.13%
Egenkapital  
  
-10.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.303.000 -1.103.000 -1.089.000 -3.946.000 -3.960.000
Egenkapital: 117.290.000 131.316.000 132.822.000 134.239.000 131.290.000
Regnskap for  Ludwig Mack AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.279.000 -1.080.000 -1.069.000 -1.658.000 -1.527.000
Driftsresultat -1.279.000 -1.080.000 -1.069.000 -1.658.000 -1.527.000
Finansinntekter 6.000 6.000 9.000 4.000 51.000
Finanskostnader -30.000 -29.000 -29.000 -2.292.000 -2.484.000
Finans -24.000 -23.000 -20.000 -2.288.000 -2.433.000
Resultat før skatt -1.303.000 -1.103.000 -1.089.000 -3.946.000 -3.960.000
Skattekostnad -12.724.000 -402.000 -329.000 6.896.000 0
Årsresultat -14.026.000 -1.505.000 -1.418.000 2.950.000 2.599.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 177.460.000 190.184.000 190.586.000 190.922.000 184.285.000
Sum omløpsmidler 45.318.000 265.000 221.000 235.000 342.000
Sum eiendeler 222.778.000 190.449.000 190.807.000 191.157.000 184.627.000
Sum opptjent egenkapital 85.970.000 99.996.000 101.502.000 102.919.000 99.970.000
Sum egenkapital 117.290.000 131.316.000 132.822.000 134.239.000 131.290.000
Sum langsiktig gjeld 104.507.000 58.376.000 57.378.000 56.358.000 25.000.000
Sum kortsiktig gjeld 981.000 757.000 608.000 560.000 28.337.000
Sum gjeld og egenkapital 222.778.000 190.449.000 190.808.000 191.157.000 184.627.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -955.000 -732.000 -753.000 -1.236.000 -950.000
Avskrivning 0 0 -7.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -324.000 -348.000 -309.000 -415.000 -570.000
Driftskostnader -1.279.000 -1.080.000 -1.069.000 -1.658.000 -1.527.000
Driftsresultat -1.279.000 -1.080.000 -1.069.000 -1.658.000 -1.527.000
Finansinntekter 6.000 6.000 9.000 4.000 51.000
Finanskostnader -30.000 -29.000 -29.000 -2.292.000 -2.484.000
Finans -24.000 -23.000 -20.000 -2.288.000 -2.433.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.026.000 -1.505.000 -1.418.000 2.950.000 2.599.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 12.724.000 13.126.000 13.454.000 6.559.000
Fast eiendom 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 346.000 346.000 345.000 353.000 360.000
Sum varige driftsmidler 550.000 550.000 550.000 558.000 565.000
Sum finansielle anleggsmidler 176.910.000 176.910.000 176.910.000 176.910.000 177.161.000
Sum anleggsmidler 177.460.000 190.184.000 190.586.000 190.922.000 184.285.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 45.032.000 47.000 11.000 17.000 110.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 285.000 219.000 210.000 218.000 232.000
Sum omløpsmidler 45.318.000 265.000 221.000 235.000 342.000
Sum eiendeler 222.778.000 190.449.000 190.807.000 191.157.000 184.627.000
Sum opptjent egenkapital 85.970.000 99.996.000 101.502.000 102.919.000 99.970.000
Sum egenkapital 117.290.000 131.316.000 132.822.000 134.239.000 131.290.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 26.651.000
Sum langsiktig gjeld 104.507.000 58.376.000 57.378.000 56.358.000 25.000.000
Leverandørgjeld 864.000 729.000 588.000 535.000 398.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 84.000 15.000 8.000 13.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 12.000 12.000 12.000 1.277.000
Sum kortsiktig gjeld 981.000 757.000 608.000 560.000 28.337.000
Sum gjeld og egenkapital 222.778.000 190.449.000 190.808.000 191.157.000 184.627.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.337.000 -492.000 -387.000 -325.000 -27.995.000
Likviditetsgrad 1 46.2 0.4 0.4 0.4 0.0
Likviditetsgrad 2 46.2 0.4 0.4 0.4 0.1
Soliditet 52.6 6 69.6 70.2 71.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -42.6 -37.2 -36.9 -0.7 -0.6
Gjeldsgrad 0.9 0.5 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -0.6 -0.6 -0.6 -0.9 -0.8
Signatur
05.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex