Lyngdal Drosjesentral DA
Juridisk navn:  Lyngdal Drosjesentral DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38345160
Postboks 239 Stasjonsgata 12 Fax: 38346504
4576 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 971336099
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 4/1/1981 1
Foretakstype: DA
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Hovedpunkter i regnskapet
2005
Omsetning: 4.264.000
Resultat: 33.000
Egenkapital: 223.000
Regnskap for  Lyngdal Drosjesentral DA
Resultat 2005
Driftsinntekter 4.264.000
Driftskostnader -4.217.000
Driftsresultat 46.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -14.000
Finans -14.000
Resultat før skatt 33.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 331.000
Sum omløpsmidler 594.000
Sum eiendeler 925.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 223.000
Sum langsiktig gjeld 308.000
Sum kortsiktig gjeld 394.000
Sum gjeld og egenkapital 925.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 4.264.000
Varekostnad -3.393.000
Lønninger -424.000
Avskrivning -89.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -311.000
Driftskostnader -4.217.000
Driftsresultat 46.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -14.000
Finans -14.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 331.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 341.000
Andre fordringer 18.000
Sum investeringer
Kasse, bank 235.000
Sum omløpsmidler 594.000
Sum eiendeler 925.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 223.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 308.000
Leverandørgjeld 330.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 51.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000
Sum kortsiktig gjeld 394.000
Sum gjeld og egenkapital 925.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 200.000
Likviditetsgrad 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6
Soliditet 24.1
Resultatgrad 1.1
Rentedekningsgrad 3.3
Gjeldsgrad 3.1
Total kapitalrentabilitet 5.0
Signatur
27.05.2020
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Prokurister
26.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2005
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex