Madsen AS
Juridisk navn:  Madsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91126599
Drotningsvikveien 118C Drotningsvikveien 118C Fax:
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 995357496
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: 1+1 Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.05%
Resultat  
  
-99.24%
Egenkapital  
  
-29.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 141.000 224.000 240.000 2.402.000 2.335.000
Resultat: -524.000 -263.000 -93.000 851.000 569.000
Egenkapital: 1.239.000 1.763.000 2.027.000 2.120.000 1.599.000
Regnskap for  Madsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 141.000 224.000 240.000 2.402.000 2.335.000
Driftskostnader -488.000 -156.000 -224.000 -1.454.000 -1.642.000
Driftsresultat -348.000 68.000 16.000 948.000 693.000
Finansinntekter 253.000 0 6.000 0 3.000
Finanskostnader -431.000 -331.000 -115.000 -98.000 -127.000
Finans -178.000 -331.000 -109.000 -98.000 -124.000
Resultat før skatt -524.000 -263.000 -93.000 851.000 569.000
Skattekostnad 0 0 0 -230.000 -154.000
Årsresultat -524.000 -263.000 -93.000 621.000 415.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.637.000 3.945.000 4.286.000 4.325.000 3.810.000
Sum omløpsmidler 51.000 132.000 163.000 777.000 917.000
Sum eiendeler 3.688.000 4.077.000 4.449.000 5.102.000 4.727.000
Sum opptjent egenkapital 1.134.000 1.658.000 1.922.000 2.015.000 1.494.000
Sum egenkapital 1.239.000 1.763.000 2.027.000 2.120.000 1.599.000
Sum langsiktig gjeld 2.300.000 2.114.000 2.187.000 2.350.000 2.493.000
Sum kortsiktig gjeld 150.000 199.000 235.000 632.000 636.000
Sum gjeld og egenkapital 3.689.000 4.076.000 4.449.000 5.102.000 4.728.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 2.166.000 2.147.000
Andre inntekter 141.000 224.000 240.000 236.000 189.000
Driftsinntekter 141.000 224.000 240.000 2.402.000 2.335.000
Varekostnad -332.000 -53.000 -116.000 -107.000 -157.000
Lønninger 0 -1.000 9.000 -1.073.000 -1.114.000
Avskrivning 0 0 -8.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -156.000 -102.000 -109.000 -266.000 -363.000
Driftskostnader -488.000 -156.000 -224.000 -1.454.000 -1.642.000
Driftsresultat -348.000 68.000 16.000 948.000 693.000
Finansinntekter 253.000 0 6.000 0 3.000
Finanskostnader -431.000 -331.000 -115.000 -98.000 -127.000
Finans -178.000 -331.000 -109.000 -98.000 -124.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -100.000 0
Årsresultat -524.000 -263.000 -93.000 621.000 415.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.282.000 3.282.000 3.282.000 3.290.000 3.297.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.282.000 3.282.000 3.282.000 3.290.000 3.297.000
Sum finansielle anleggsmidler 355.000 663.000 1.004.000 1.035.000 513.000
Sum anleggsmidler 3.637.000 3.945.000 4.286.000 4.325.000 3.810.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 56.000 318.000 241.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 51.000 132.000 108.000 459.000 677.000
Sum omløpsmidler 51.000 132.000 163.000 777.000 917.000
Sum eiendeler 3.688.000 4.077.000 4.449.000 5.102.000 4.727.000
Sum opptjent egenkapital 1.134.000 1.658.000 1.922.000 2.015.000 1.494.000
Sum egenkapital 1.239.000 1.763.000 2.027.000 2.120.000 1.599.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.300.000 2.114.000 2.187.000 2.350.000 2.493.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0 30.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 230.000 154.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 115.000 319.000
Utbytte 0 0 0 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 149.000 199.000 235.000 157.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 150.000 199.000 235.000 632.000 636.000
Sum gjeld og egenkapital 3.689.000 4.076.000 4.449.000 5.102.000 4.728.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -99.000 -67.000 -72.000 145.000 281.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.7 0.7 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.7 0.7 1.3 1.5
Soliditet 33.6 43.3 45.6 41.6 33.8
Resultatgrad -246.8 30.4 6.7 39.5 29.7
Rentedekningsgrad -0.8 0.2 0.1 9.7 5.5
Gjeldsgrad 2 1.3 1.2 1.4 2.0
Total kapitalrentabilitet -2.6 1.7 0.5 18.6 14.7
Signatur
19.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex