Magic North AS
Juridisk navn:  Magic North AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75560084
Postboks 912 Kongens Gate 48 Fax:
8001 Bodø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 982009936
Aksjekapital: 2.700.000 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 5/12/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Breiland Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.82%
Resultat  
  
115.09%
Egenkapital  
  
40.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.430.000 18.413.000 16.385.000 22.527.000 9.700.000
Resultat: 920.000 -6.096.000 -1.638.000 -2.412.000 772.000
Egenkapital: 1.960.000 1.395.000 2.017.000 6.155.000 9.531.000
Regnskap for  Magic North AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.430.000 18.413.000 16.385.000 22.527.000 9.700.000
Driftskostnader -20.682.000 -18.758.000 -15.716.000 -24.288.000 -9.131.000
Driftsresultat 1.748.000 -345.000 670.000 -1.761.000 569.000
Finansinntekter -11.000 7.839.000 249.000 29.000 1.001.000
Finanskostnader -818.000 -13.590.000 -2.557.000 -680.000 -798.000
Finans -829.000 -5.751.000 -2.308.000 -651.000 203.000
Resultat før skatt 920.000 -6.096.000 -1.638.000 -2.412.000 772.000
Skattekostnad -355.000 2.488.000 -151.000 -964.000 -187.000
Årsresultat 565.000 -3.608.000 -1.788.000 -3.376.000 585.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.421.000 7.245.000 10.688.000 12.625.000 5.861.000
Sum omløpsmidler 2.202.000 3.496.000 5.061.000 8.191.000 17.841.000
Sum eiendeler 12.623.000 10.741.000 15.749.000 20.816.000 23.702.000
Sum opptjent egenkapital -558.000 -1.123.000 -501.000 3.637.000 7.013.000
Sum egenkapital 1.960.000 1.395.000 2.017.000 6.155.000 9.531.000
Sum langsiktig gjeld 6.931.000 6.334.000 10.266.000 9.117.000 9.377.000
Sum kortsiktig gjeld 3.732.000 3.011.000 3.466.000 5.543.000 4.793.000
Sum gjeld og egenkapital 12.623.000 10.740.000 15.749.000 20.815.000 23.701.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.343.000 18.348.000 15.939.000 19.470.000 9.304.000
Andre inntekter 87.000 65.000 446.000 3.058.000 396.000
Driftsinntekter 22.430.000 18.413.000 16.385.000 22.527.000 9.700.000
Varekostnad -2.923.000 -2.319.000 -3.074.000 -5.699.000 -1.492.000
Lønninger -8.773.000 -6.996.000 -6.263.000 -4.783.000 -3.211.000
Avskrivning -1.201.000 -1.085.000 -1.068.000 -832.000 -634.000
Nedskrivning 0 0 0 -172.000 0
Andre driftskostnader -7.785.000 -8.358.000 -5.311.000 -12.802.000 -3.794.000
Driftskostnader -20.682.000 -18.758.000 -15.716.000 -24.288.000 -9.131.000
Driftsresultat 1.748.000 -345.000 670.000 -1.761.000 569.000
Finansinntekter -11.000 7.839.000 249.000 29.000 1.001.000
Finanskostnader -818.000 -13.590.000 -2.557.000 -680.000 -798.000
Finans -829.000 -5.751.000 -2.308.000 -651.000 203.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 565.000 -3.608.000 -1.788.000 -3.376.000 585.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.662.000 3.017.000 528.000 679.000 0
Fast eiendom 2.071.000 2.114.000 2.157.000 2.200.000 2.602.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.613.000 2.049.000 2.848.000 2.484.000 3.198.000
Sum varige driftsmidler 4.684.000 4.163.000 5.005.000 4.684.000 5.799.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.075.000 65.000 5.154.000 7.262.000 62.000
Sum anleggsmidler 10.421.000 7.245.000 10.688.000 12.625.000 5.861.000
Varebeholdning 1.226.000 1.323.000 1.324.000 1.432.000 1.447.000
Kundefordringer 239.000 118.000 433.000 317.000 96.000
Andre fordringer 274.000 762.000 2.925.000 1.634.000 16.121.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 463.000 1.293.000 380.000 4.808.000 177.000
Sum omløpsmidler 2.202.000 3.496.000 5.061.000 8.191.000 17.841.000
Sum eiendeler 12.623.000 10.741.000 15.749.000 20.816.000 23.702.000
Sum opptjent egenkapital -558.000 -1.123.000 -501.000 3.637.000 7.013.000
Sum egenkapital 1.960.000 1.395.000 2.017.000 6.155.000 9.531.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 242.000 0 917.000 0 865.000
Sum langsiktig gjeld 6.931.000 6.334.000 10.266.000 9.117.000 9.377.000
Leverandørgjeld 864.000 387.000 726.000 939.000 1.482.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.658.000 172.000
Skyldig offentlige avgifter 467.000 512.000 319.000 866.000 194.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.159.000 2.111.000 1.504.000 2.081.000 2.080.000
Sum kortsiktig gjeld 3.732.000 3.011.000 3.466.000 5.543.000 4.793.000
Sum gjeld og egenkapital 12.623.000 10.740.000 15.749.000 20.815.000 23.701.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.530.000 485.000 1.595.000 2.648.000 13.048.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.2 1.5 1.5 3.7
Likviditetsgrad 2 0.3 0.7 1.1 1.3 3.5
Soliditet 15.5 1 12.8 29.6 40.2
Resultatgrad 7.8 -1.9 4.1 -7.8 5.9
Rentedekningsgrad 2.1 0.3 -2.5 2.0
Gjeldsgrad 5.4 6.7 6.8 2.4 1.5
Total kapitalrentabilitet 13.8 69.8 5.8 -8.3 6.6
Signatur
12.06.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
13.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex