Magnor Consulting As
Juridisk navn:  Magnor Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sinsenveien 5A Sinsenveien 5A Fax:
0572 Oslo 572 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 920446329
Aksjekapital: 160.000 NOK
Etableringsdato: 2/15/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.000
Resultat: -6.000
Egenkapital: 154.000
Regnskap for  Magnor Consulting As
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.000
Driftskostnader -7.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -6.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 151.000
Sum omløpsmidler 3.000
Sum eiendeler 154.000
Sum opptjent egenkapital -6.000
Sum egenkapital 154.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 154.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -7.000
Driftskostnader -7.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 50.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 101.000
Sum anleggsmidler 151.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 3.000
Sum omløpsmidler 3.000
Sum eiendeler 154.000
Sum opptjent egenkapital -6.000
Sum egenkapital 154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 154.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -3.9
Signatur
06.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex