Malibu Eiendom AS
Juridisk navn:  Malibu Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
Alfabygget Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 990041504
Aksjekapital: 5.754.600 NOK
Etableringsdato: 6/28/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
75.37%
Egenkapital  
  
-2.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Resultat: -233.000 -946.000 887.000 -806.000 -830.000
Egenkapital: 7.814.000 8.047.000 9.012.000 8.126.000 8.932.000
Regnskap for  Malibu Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Driftskostnader -557.000 -346.000 -335.000 -356.000 -396.000
Driftsresultat 44.000 254.000 265.000 244.000 204.000
Finansinntekter 7.000 16.000 759.000 19.000 39.000
Finanskostnader -284.000 -1.216.000 -138.000 -1.069.000 -1.074.000
Finans -277.000 -1.200.000 621.000 -1.050.000 -1.035.000
Resultat før skatt -233.000 -946.000 887.000 -806.000 -830.000
Skattekostnad 0 -19.000 0 0 16.000
Årsresultat -233.000 -965.000 887.000 -806.000 -814.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.999.000 20.938.000 20.941.000 20.944.000 21.053.000
Sum omløpsmidler 1.258.000 1.405.000 1.244.000 1.157.000 921.000
Sum eiendeler 22.257.000 22.343.000 22.185.000 22.101.000 21.974.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 887.000 0 -358.000
Sum egenkapital 7.814.000 8.047.000 9.012.000 8.126.000 8.932.000
Sum langsiktig gjeld 14.383.000 14.228.000 13.143.000 13.896.000 12.992.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 67.000 30.000 80.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 22.257.000 22.342.000 22.186.000 22.102.000 21.973.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Driftsinntekter 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -9.000 -3.000 -3.000 -2.000 -87.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -548.000 -343.000 -332.000 -354.000 -309.000
Driftskostnader -557.000 -346.000 -335.000 -356.000 -396.000
Driftsresultat 44.000 254.000 265.000 244.000 204.000
Finansinntekter 7.000 16.000 759.000 19.000 39.000
Finanskostnader -284.000 -1.216.000 -138.000 -1.069.000 -1.074.000
Finans -277.000 -1.200.000 621.000 -1.050.000 -1.035.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -233.000 -965.000 887.000 -806.000 -814.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 20.930.000 20.930.000 20.930.000 20.930.000 20.930.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 69.000 8.000 11.000 14.000 0
Sum varige driftsmidler 20.999.000 20.938.000 20.941.000 20.944.000 20.930.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 123.000
Sum anleggsmidler 20.999.000 20.938.000 20.941.000 20.944.000 21.053.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.258.000 1.405.000 1.244.000 1.157.000 921.000
Sum omløpsmidler 1.258.000 1.405.000 1.244.000 1.157.000 921.000
Sum eiendeler 22.257.000 22.343.000 22.185.000 22.101.000 21.974.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 887.000 0 -358.000
Sum egenkapital 7.814.000 8.047.000 9.012.000 8.126.000 8.932.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.383.000 14.228.000 13.143.000 13.896.000 12.992.000
Leverandørgjeld 20.000 27.000 9.000 52.000 20.000
Betalbar skatt 0 19.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 22.000 20.000 28.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 67.000 30.000 80.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 22.257.000 22.342.000 22.186.000 22.102.000 21.973.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.198.000 1.338.000 1.214.000 1.077.000 872.000
Likviditetsgrad 1 2 2 41.5 14.5 18.8
Likviditetsgrad 2 2 2 41.5 14.5 18.8
Soliditet 35.1 3 40.6 36.8 40.6
Resultatgrad 7.3 42.3 44.2 40.7 34.0
Rentedekningsgrad 0.2 0.2 1.9 0.2 0.2
Gjeldsgrad 1.8 1.8 1.5 1.7 1.5
Total kapitalrentabilitet 0.2 1.2 4.6 1.2 1.1
Signatur
22.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex