Malton As
Juridisk navn:  Malton As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99030551
Fax:
6926 Krakhella 6926 Krakhella
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Solund
Org.nr: 915623166
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 6/2/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kystrekneskap Leif Follevåg
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-58.89%
Egenkapital  
  
-1114.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 9.000 0 0
Resultat: -456.000 -287.000 -138.000 -35.000
Egenkapital: -416.000 41.000 371.000 476.000
Regnskap for  Malton As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 9.000 0 0
Driftskostnader -454.000 -228.000 -73.000 -25.000
Driftsresultat -454.000 -219.000 -73.000 -25.000
Finansinntekter 27.000 0 0 0
Finanskostnader -29.000 -68.000 -65.000 -10.000
Finans -2.000 -68.000 -65.000 -10.000
Resultat før skatt -456.000 -287.000 -138.000 -35.000
Skattekostnad 0 -44.000 32.000 11.000
Årsresultat -456.000 -330.000 -105.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.577.000 1.509.000 874.000
Sum omløpsmidler 19.000 116.000 0 289.000
Sum eiendeler 19.000 1.693.000 1.509.000 1.163.000
Sum opptjent egenkapital -916.000 -459.000 -129.000 -24.000
Sum egenkapital -416.000 41.000 371.000 476.000
Sum langsiktig gjeld 36.000 1.305.000 1.328.000 805.000
Sum kortsiktig gjeld 399.000 347.000 -189.000 -118.000
Sum gjeld og egenkapital 19.000 1.693.000 1.510.000 1.163.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 9.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 9.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 -82.000 -62.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -454.000 -146.000 -11.000 -20.000
Driftskostnader -454.000 -228.000 -73.000 -25.000
Driftsresultat -454.000 -219.000 -73.000 -25.000
Finansinntekter 27.000 0 0 0
Finanskostnader -29.000 -68.000 -65.000 -10.000
Finans -2.000 -68.000 -65.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -456.000 -330.000 -105.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 44.000 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 1.577.000 1.466.000 863.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 1.577.000 1.509.000 874.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 110.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 19.000 6.000 0 289.000
Sum omløpsmidler 19.000 116.000 0 289.000
Sum eiendeler 19.000 1.693.000 1.509.000 1.163.000
Sum opptjent egenkapital -916.000 -459.000 -129.000 -24.000
Sum egenkapital -416.000 41.000 371.000 476.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 323.000 176.000 0
Sum langsiktig gjeld 36.000 1.305.000 1.328.000 805.000
Leverandørgjeld -27.000 24.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 -6.000 -366.000 -198.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 425.000 6.000 1.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 399.000 347.000 -189.000 -118.000
Sum gjeld og egenkapital 19.000 1.693.000 1.510.000 1.163.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -380.000 -231.000 189.000 407.000
Likviditetsgrad 1 0 0.3 -2.4
Likviditetsgrad 2 0 0.3 -2.4
Soliditet -2189.5 2.4 24.6 40.9
Resultatgrad -2433.3
Rentedekningsgrad -15.7 -3.2 -1.1 -2.5
Gjeldsgrad 40.3 3.1 1.4
Total kapitalrentabilitet -2247.4 -12.9 -4.8 -2.1
Signatur
07.07.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex