Malvik Helsesenter As
Juridisk navn:  Malvik Helsesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72909030
Betaniavegen 13 Saxe Viks veg 4 Fax:
7563 Malvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 915919871
Aksjekapital: 795.000 NOK
Etableringsdato: 8/26/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-2550%
Egenkapital  
  
-5.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 864.000 864.000 672.000 63.000
Resultat: -53.000 -2.000 -39.000 -10.000
Egenkapital: 713.000 756.000 758.000 787.000
Regnskap for  Malvik Helsesenter As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 864.000 864.000 672.000 63.000
Driftskostnader -918.000 -866.000 -711.000 -74.000
Driftsresultat -54.000 -2.000 -39.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -53.000 -2.000 -39.000 -10.000
Skattekostnad 11.000 0 9.000 3.000
Årsresultat -42.000 -2.000 -30.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 589.000 548.000 649.000 682.000
Sum omløpsmidler 135.000 224.000 121.000 109.000
Sum eiendeler 724.000 772.000 770.000 791.000
Sum opptjent egenkapital -82.000 -39.000 -37.000 -8.000
Sum egenkapital 713.000 756.000 758.000 787.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 16.000 13.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 724.000 772.000 771.000 791.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 864.000 864.000 672.000 63.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 864.000 864.000 672.000 63.000
Varekostnad -35.000 -61.000 -27.000 -3.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -210.000 -169.000 -168.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -673.000 -636.000 -516.000 -35.000
Driftskostnader -918.000 -866.000 -711.000 -74.000
Driftsresultat -54.000 -2.000 -39.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -42.000 -2.000 -30.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 12.000 12.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 566.000 537.000 637.000 679.000
Sum varige driftsmidler 566.000 537.000 637.000 679.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 589.000 548.000 649.000 682.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 94.000 46.000 24.000
Andre fordringer 103.000 3.000 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 33.000 126.000 73.000 85.000
Sum omløpsmidler 135.000 224.000 121.000 109.000
Sum eiendeler 724.000 772.000 770.000 791.000
Sum opptjent egenkapital -82.000 -39.000 -37.000 -8.000
Sum egenkapital 713.000 756.000 758.000 787.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 16.000 13.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 16.000 13.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 724.000 772.000 771.000 791.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 124.000 208.000 108.000 105.000
Likviditetsgrad 1 12.3 1 9.3 27.3
Likviditetsgrad 2 12.3 1 9.3 27.3
Soliditet 98.5 97.9 98.3 99.5
Resultatgrad -6.3 -0.2 -5.8 -17.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -7.5 -0.3 -5.1 -1.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex